ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

เทคนิคการวางแผนงาน Action Plan Technique

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 2 วัน

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 2วัน

เทคนิคการวิเคราะห์ P-M Analysis เพื่อลดของเสีย ( Phenomenon Mechanism Analysis )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  

ที่ปรึกษา QCC


กิจกรรม QCC
   เป็นระบบกิจกรรมช่วยในการส่งเสริมคุณภาพ และพัฒนาระดับคุณภาพในองค์กรของท่าน โดยให้พนักงานที่มีหน้าที่งานเหมือนกันหรือเกี่ยวข้องกับการทำงาน  ที่มีความสนใจในการทำงาน ใช้วิธีการการทำงานต่างๆ ตั้งกลุ่มขึ้นมา กลุ่มหนึ่งแล้วให้พนักงานทุกคนเข้าร่วม อย่างเต็มใจ เพื่อช่วยกันหาข้อมูลปัญหา หรืออุปสรรคในการทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และหามาตรการวิธีการต่างๆ เพื่อขจัดปัญหาและพัฒนาคุณภาพสินค้า คุณภาพชีวิตในการทำงาน และองค์กรให้ดียิ่งขึ้น


กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity)

   - ในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันองค์กรต้องพยายามหนีคู่แข่งขัน เพื่อให้องค์กรเป็นบริษัทชั้นนำ หรือแนวหน้า อีกทั้งอุตสาหกรรมมีการสื่อสารกันทั่วโลกที่เรียกว่า แบบยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ความต้องการของลูกค้ามีระดับคุณภาพในผลิตและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นองค์กรต้องส่งเสริมให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในการการทำงานเป็นทีม ดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี QCC โดยให้พนักงานทำหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานและองค์กร ค้นหาปัญหาหรือสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนา ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จึงควรเป็นการรวมตัวของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกัน
   - แต่การนำแนวคิดและหลักการ QCC มาเพื่อให้พนักงานค้นหาปัญหาคุณภาพ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ไม่เพียงพอแล้วสำหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน แต่ควรนำวิธีการนี้มาเป็นกลในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร เช่น กลยุทธ์องค์กร วัตถุประสงค์คุณภาพ พันธะกิจของหน่วยงาน และเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นต้น จึงสามารถนำมาขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรได้อย่างเป็นนามธรรม และส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถในหน้าที่งานเพิ่มขึ้น
 
วัตถุประสงค์กิจกรรม QCC
   1. ส่งเสริมด้านสังคมของพนักงาน  ให้มีความรู้สึกว่าเป็นหมู่คณะเดียวกันโดยมีหัวหน้าเป็นที่ปรึกษาตลอดจน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
   2. ให้พนักงานยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  เพราะเป็นผู้ผลิตและปฏิบัติงานด้วยตนเอง
   3. สร้างจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความรู้สึกในหน้าที่ร่วมกันตลอดจนเคารพในความคิดของผู้อื่น
   4. ส่งเสริมความเป็นผู้นำ  และเป็นนักวางแผนงานและชีวิตประจำวันของตนเอง
   5. รับนโยบายของผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจและพยายามให้บรรลุตามเป้าหมาย
   6. สร้างความเจริญให้แก่ตนเองและบริษัท  ในการแข่งขันกับคู่แข่ง
   7. เพื่อสร้างระบบการควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร
   8.  รับผิดชอบต่อสังคม

รูปแบบโครงการให้การปรึกษาและฝึกอบรม
   1. กำหนดกลุ่มกิจกรรมนำร่อง โดยให้แต่ละแผนกส่งกลุ่มกิจกรรมทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและสนับสนุน (สำนักงาน) ตามสัดส่วนจำนวนพนักงาน โดยเป้าหมายไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม
   2. มีหน่วยงานและบุคลากรที่องค์กรต้องกำหนดแต่งตั้งให้ดูและกิจกรรมQCC โดยตรงในอนาคต (QCC Center) ทำหน้าที่ในการวางแผน ติดตามประชาสัมพันธ์ สร้างแจงจูงใจ และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
   3. แบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน (ส่วนละ 10 กลุ่มตามเวลาทำงาน) เพื่อให้สะดวกในการอรมบและดำเนินกิจกรรม
   4. ที่ปรึกษาดำเนินให้การปรึกษา ฝึกอบรมตลอดโครงการ และวางระบบให้ (QCC Center) สามารถดำเนินโครงการในอนาคตได้
   5. นำกลุ่มกิจกรรมชนะเลิศ พัฒนาศักยภาพออกไปประกวดภายนอก


เป้าหมายโครงการ
   1. พนักงานและผู้บริหารได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า xxx คน
   2. มีกลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม และต้องดำเนินโครงการให้จบโครงการไม่น้อยกว่า 80%
   3. สามารถลดความสูญเปล่า สูญเสียจากการดำเนินกิจกรรมของทั้ง 20 กลุ่ม ให้แก่องค์กรไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
   4. ได้รับรางวัลจากการส่งตัวแทนไปประกวดภายนอก

สูตรการแก้ปัญหา 7 ขั้นตอนแบบคิวซี

ขั้นตอน ชื่อขั้นตอน กิจกรรมในขั้นตอนนี้
1 คัดเลือกหัวข้อ
(Select Topic)
- ระบุตัวปัญหา
- ตกลงใจเลือกชื่อหัวเรื่อง
2 สำรวจทำความเข้าใจสภาพปัญหาปัจจุบัน
(Observe & Understand Current Situation)
- เก็บข้อมูล
- เลือกคุณลักษณะเฉพาะที่จะเข้าแก้ไข
3 กำหนดเป้าหมาย
(Set Target)
- กำหนดเป้าหมาย (ตัวเลขและกำหนดเสร็จ)
- กำหนดค่าสำหรับการควบคุมให้ชัดเจน
4 กำหนดเป้าหมาย
(Set Target)
- ตรวจสอบค่าของคุณลักษณะที่เป็นปัญหา
- ตั้งสมมุติฐานจากสาเหตุที่อาจเป็นไปได้
- ทดสอบสมมุติฐานโดยวิเคราะห์แต่ละสาเหตุ
- กำหนดหัวข้อหรือประเด็นที่จะเข้าแก้ไข
5 พิจารณาและนำมาตรการตอบโต้ปัญหาไปปฏิบัติ
(Consider and Implement Countermeasures)
- นำเสนอแนวคิดสำหรับมาตรการตอบโต้ปัญหา
- ร่วมกันพิจารณาวิธีการที่จะนำมาตรการตอบโต้ไปใช้
- ตรวจสอบรายละเอียดของมาตรการตอบโต้ ปัญหาให้รอบคอบ
- นำมาตรการตอบโต้ปัญหาไปปฏิบัติ
6 ประเมินผลการแก้ปัญหา
(Check Result)
- ประเมินประสิทธิผลของมาตรการตอบโต้ ปัญหานั้น
- เปรียบเทียบผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย
- ระบุและแยกแยะผลประโยชน์ทางตรงและ ทางอ้อมที่ได้รับ
7 จัดทำเป็นมาตรฐานปฏิบัติและจัดตั้งการควบคุม
(Standardize and Establish Control)
- จัดทำเป็นมาตรฐาน
- กำหนดวิธีการควบคุม
- ติดตามประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำรงรักษาคุณประโยชน์

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

รายการ M1 M2 M3-M4 M5-M6 M7 M8
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูง ในเรื่อง
   - แนวคิดกิจกรรม QCC , เป้าหมายการดำเนินงาน , แผนขั้นตอนการดำเนินงาน
......... ......... .......... .......... ......... .........
2. กำหนดนโยบายในการดำเนินกิจกรรม QCC  และประกาศให้ผู้บริหารและหัวหน้างานทราบโดยทั่วกัน    ..          
3. แต่งตั้งหน่วยงานส่งเสริม/คณะกรรมการและกำหนดแผนส่งเสริมกิจกรรม QCC    ..          
4. ผู้บริหารสูงสุดประกาศ เจตนารมณ์การดำเนินกิจกรรม กลุ่ม QC ในสถานประกอบการ    ..          

5.1 อบรมให้ความรู้อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและกลุ่ม QC

    - Quality Control Circle (1D)

    - QC 7 Tools  (2D)
      ...          

5.2 อบรมให้ความรู้คณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่ม QC

    - วิธีให้คำแนะนำกลุ่ม QC และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา
        ...        
6. กำหนดหลักเกณฑ์การทำกิจกรรมและเกณฑ์การให้รางวัล    ..        
7. ประกาศรับสมัครและเริ่มลงทะเบียนกลุ่ม QC       ...        

8. แต่ละกลุ่มเริ่มดำเนินการ

    - step 1 การเลือกหัวข้อปรับปรุง

    - step 2 เข้าใจสถานภาพของงานและตั้งเป้าหมาย

    - step 3 การวางแผนการดำเนินกิจกรรม QCC
      ......        
9. เสนอหัวข้อการปรับปรุงและข้อมูลพื้นฐานและแผนดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม พร้อมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์      ..      

10. แต่ละกลุ่มเริ่มดำเนินการ

   - step 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ
       .......      
11. นำเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข พร้อมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์              ...      

12. แต่ละกลุ่มเริ่มดำเนินการ

    - step 5 การปฏิบัติการแก้ไข

    - step 6 การยืนยันผลการแก้ไข

    - step 7 การจัดทำมาตรฐาน

    - สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและจัดทำสื่อการนำเสนอ
       .........

 

 

..

 

13.1 อบรมให้ความรู้ผู้จัดทำรายงาน QCC

    - วิธีการจัดทำรายงานและการแสดงผลงาน
              ..     

13.2 อบรมให้ความรู้คณะกรรมการและประธาน กลุ่ม QC

    - การตัดสินและการประเมินผลงานกิจกรรมกลุ่ม QCC
         ..  

14. นำเสนอผลการกำเนินกิจกรรม

    - การเสนอผลงานรอบที่1

    - Audit Shop Floor ( ตรวจพื้นที่จริง)
                ...  
15. สื่อสารกำหนดการจัดประกวดให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรทราบ                ....  

16. ประชุมเพื่อดำเนินการบรรยายประกวดผลงานและให้รางวัล

    - การเสนอผลงานรอบที่ 2

    - การเสนอผลงานแข่งขัน
           ....
17. จัดทำประชาสัมพันธ์เพื่อยกย่องและมอบรางวัล            ..

18. มุ่งสู่ระดับสากล

    - ส่งกลุ่มชนะเลิศ BENCHMARKING กับกลุ่มภายนอก

    - ส่งประกวดกับสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมไทยญี่ปุ่น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และชมรมต่างๆ
           next

ติดต่อสอบถามข้อมูล
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์)
TEL : 0904649464 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

ที่ปรึกษา QCC