ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2 วัน

ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ GMP Medical Devices

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  

ที่ปรึกษา QCC


กิจกรรม QCC
   เป็นระบบกิจกรรมช่วยในการส่งเสริมคุณภาพ และพัฒนาระดับคุณภาพในองค์กรของท่าน โดยให้พนักงานที่มีหน้าที่งานเหมือนกันหรือเกี่ยวข้องกับการทำงาน  ที่มีความสนใจในการทำงาน ใช้วิธีการการทำงานต่างๆ ตั้งกลุ่มขึ้นมา กลุ่มหนึ่งแล้วให้พนักงานทุกคนเข้าร่วม อย่างเต็มใจ เพื่อช่วยกันหาข้อมูลปัญหา หรืออุปสรรคในการทำงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และหามาตรการวิธีการต่างๆ เพื่อขจัดปัญหาและพัฒนาคุณภาพสินค้า คุณภาพชีวิตในการทำงาน และองค์กรให้ดียิ่งขึ้น


กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity)

   - ในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันองค์กรต้องพยายามหนีคู่แข่งขัน เพื่อให้องค์กรเป็นบริษัทชั้นนำ หรือแนวหน้า อีกทั้งอุตสาหกรรมมีการสื่อสารกันทั่วโลกที่เรียกว่า แบบยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ความต้องการของลูกค้ามีระดับคุณภาพในผลิตและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นองค์กรต้องส่งเสริมให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้มีกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในการการทำงานเป็นทีม ดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยๆ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดี QCC โดยให้พนักงานทำหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานและองค์กร ค้นหาปัญหาหรือสิ่งที่ควรได้รับการพัฒนา ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข จึงควรเป็นการรวมตัวของพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องกัน
   - แต่การนำแนวคิดและหลักการ QCC มาเพื่อให้พนักงานค้นหาปัญหาคุณภาพ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ไม่เพียงพอแล้วสำหรับการบริหารองค์กรในปัจจุบัน แต่ควรนำวิธีการนี้มาเป็นกลในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันนี้มุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร เช่น กลยุทธ์องค์กร วัตถุประสงค์คุณภาพ พันธะกิจของหน่วยงาน และเพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นต้น จึงสามารถนำมาขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรได้อย่างเป็นนามธรรม และส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถในหน้าที่งานเพิ่มขึ้น
 
วัตถุประสงค์กิจกรรม QCC
   1. ส่งเสริมด้านสังคมของพนักงาน  ให้มีความรู้สึกว่าเป็นหมู่คณะเดียวกันโดยมีหัวหน้าเป็นที่ปรึกษาตลอดจน  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
   2. ให้พนักงานยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  เพราะเป็นผู้ผลิตและปฏิบัติงานด้วยตนเอง
   3. สร้างจิตสำนึกของพนักงานให้เกิดความรู้สึกในหน้าที่ร่วมกันตลอดจนเคารพในความคิดของผู้อื่น
   4. ส่งเสริมความเป็นผู้นำ  และเป็นนักวางแผนงานและชีวิตประจำวันของตนเอง
   5. รับนโยบายของผู้บังคับบัญชาด้วยความเต็มใจและพยายามให้บรรลุตามเป้าหมาย
   6. สร้างความเจริญให้แก่ตนเองและบริษัท  ในการแข่งขันกับคู่แข่ง
   7. เพื่อสร้างระบบการควบคุมคุณภาพทั้งองค์กร
   8.  รับผิดชอบต่อสังคม

รูปแบบโครงการให้การปรึกษาและฝึกอบรม
   1. กำหนดกลุ่มกิจกรรมนำร่อง โดยให้แต่ละแผนกส่งกลุ่มกิจกรรมทั้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและสนับสนุน (สำนักงาน) ตามสัดส่วนจำนวนพนักงาน โดยเป้าหมายไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม
   2. มีหน่วยงานและบุคลากรที่องค์กรต้องกำหนดแต่งตั้งให้ดูและกิจกรรมQCC โดยตรงในอนาคต (QCC Center) ทำหน้าที่ในการวางแผน ติดตามประชาสัมพันธ์ สร้างแจงจูงใจ และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
   3. แบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน (ส่วนละ 10 กลุ่มตามเวลาทำงาน) เพื่อให้สะดวกในการอรมบและดำเนินกิจกรรม
   4. ที่ปรึกษาดำเนินให้การปรึกษา ฝึกอบรมตลอดโครงการ และวางระบบให้ (QCC Center) สามารถดำเนินโครงการในอนาคตได้
   5. นำกลุ่มกิจกรรมชนะเลิศ พัฒนาศักยภาพออกไปประกวดภายนอก


เป้าหมายโครงการ
   1. พนักงานและผู้บริหารได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า xxx คน
   2. มีกลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 กลุ่ม และต้องดำเนินโครงการให้จบโครงการไม่น้อยกว่า 80%
   3. สามารถลดความสูญเปล่า สูญเสียจากการดำเนินกิจกรรมของทั้ง 20 กลุ่ม ให้แก่องค์กรไม่น้อยกว่า 500,000 บาท
   4. ได้รับรางวัลจากการส่งตัวแทนไปประกวดภายนอก

สูตรการแก้ปัญหา 7 ขั้นตอนแบบคิวซี

ขั้นตอน ชื่อขั้นตอน กิจกรรมในขั้นตอนนี้
1 คัดเลือกหัวข้อ
(Select Topic)
- ระบุตัวปัญหา
- ตกลงใจเลือกชื่อหัวเรื่อง
2 สำรวจทำความเข้าใจสภาพปัญหาปัจจุบัน
(Observe & Understand Current Situation)
- เก็บข้อมูล
- เลือกคุณลักษณะเฉพาะที่จะเข้าแก้ไข
3 กำหนดเป้าหมาย
(Set Target)
- กำหนดเป้าหมาย (ตัวเลขและกำหนดเสร็จ)
- กำหนดค่าสำหรับการควบคุมให้ชัดเจน
4 กำหนดเป้าหมาย
(Set Target)
- ตรวจสอบค่าของคุณลักษณะที่เป็นปัญหา
- ตั้งสมมุติฐานจากสาเหตุที่อาจเป็นไปได้
- ทดสอบสมมุติฐานโดยวิเคราะห์แต่ละสาเหตุ
- กำหนดหัวข้อหรือประเด็นที่จะเข้าแก้ไข
5 พิจารณาและนำมาตรการตอบโต้ปัญหาไปปฏิบัติ
(Consider and Implement Countermeasures)
- นำเสนอแนวคิดสำหรับมาตรการตอบโต้ปัญหา
- ร่วมกันพิจารณาวิธีการที่จะนำมาตรการตอบโต้ไปใช้
- ตรวจสอบรายละเอียดของมาตรการตอบโต้ ปัญหาให้รอบคอบ
- นำมาตรการตอบโต้ปัญหาไปปฏิบัติ
6 ประเมินผลการแก้ปัญหา
(Check Result)
- ประเมินประสิทธิผลของมาตรการตอบโต้ ปัญหานั้น
- เปรียบเทียบผลที่ได้เทียบกับเป้าหมาย
- ระบุและแยกแยะผลประโยชน์ทางตรงและ ทางอ้อมที่ได้รับ
7 จัดทำเป็นมาตรฐานปฏิบัติและจัดตั้งการควบคุม
(Standardize and Establish Control)
- จัดทำเป็นมาตรฐาน
- กำหนดวิธีการควบคุม
- ติดตามประเมินผลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำรงรักษาคุณประโยชน์

ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม

รายการ M1 M2 M3-M4 M5-M6 M7 M8
1. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูง ในเรื่อง
   - แนวคิดกิจกรรม QCC , เป้าหมายการดำเนินงาน , แผนขั้นตอนการดำเนินงาน
......... ......... .......... .......... ......... .........
2. กำหนดนโยบายในการดำเนินกิจกรรม QCC  และประกาศให้ผู้บริหารและหัวหน้างานทราบโดยทั่วกัน    ..          
3. แต่งตั้งหน่วยงานส่งเสริม/คณะกรรมการและกำหนดแผนส่งเสริมกิจกรรม QCC    ..          
4. ผู้บริหารสูงสุดประกาศ เจตนารมณ์การดำเนินกิจกรรม กลุ่ม QC ในสถานประกอบการ    ..          

5.1 อบรมให้ความรู้อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและกลุ่ม QC

    - Quality Control Circle (1D)

    - QC 7 Tools  (2D)
      ...          

5.2 อบรมให้ความรู้คณะกรรมการและที่ปรึกษากลุ่ม QC

    - วิธีให้คำแนะนำกลุ่ม QC และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา
        ...        
6. กำหนดหลักเกณฑ์การทำกิจกรรมและเกณฑ์การให้รางวัล    ..        
7. ประกาศรับสมัครและเริ่มลงทะเบียนกลุ่ม QC       ...        

8. แต่ละกลุ่มเริ่มดำเนินการ

    - step 1 การเลือกหัวข้อปรับปรุง

    - step 2 เข้าใจสถานภาพของงานและตั้งเป้าหมาย

    - step 3 การวางแผนการดำเนินกิจกรรม QCC
      ......        
9. เสนอหัวข้อการปรับปรุงและข้อมูลพื้นฐานและแผนดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม พร้อมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์      ..      

10. แต่ละกลุ่มเริ่มดำเนินการ

   - step 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ
       .......      
11. นำเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข พร้อมจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์              ...      

12. แต่ละกลุ่มเริ่มดำเนินการ

    - step 5 การปฏิบัติการแก้ไข

    - step 6 การยืนยันผลการแก้ไข

    - step 7 การจัดทำมาตรฐาน

    - สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและจัดทำสื่อการนำเสนอ
       .........

 

 

..

 

13.1 อบรมให้ความรู้ผู้จัดทำรายงาน QCC

    - วิธีการจัดทำรายงานและการแสดงผลงาน
              ..     

13.2 อบรมให้ความรู้คณะกรรมการและประธาน กลุ่ม QC

    - การตัดสินและการประเมินผลงานกิจกรรมกลุ่ม QCC
         ..  

14. นำเสนอผลการกำเนินกิจกรรม

    - การเสนอผลงานรอบที่1

    - Audit Shop Floor ( ตรวจพื้นที่จริง)
                ...  
15. สื่อสารกำหนดการจัดประกวดให้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรทราบ                ....  

16. ประชุมเพื่อดำเนินการบรรยายประกวดผลงานและให้รางวัล

    - การเสนอผลงานรอบที่ 2

    - การเสนอผลงานแข่งขัน
           ....
17. จัดทำประชาสัมพันธ์เพื่อยกย่องและมอบรางวัล            ..

18. มุ่งสู่ระดับสากล

    - ส่งกลุ่มชนะเลิศ BENCHMARKING กับกลุ่มภายนอก

    - ส่งประกวดกับสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมไทยญี่ปุ่น สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และชมรมต่างๆ
           next

ติดต่อสอบถามข้อมูล
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์)
TEL : 0904649464 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

ที่ปรึกษา QCC