ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การตรวจประเมินภายใน การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Internal Audit Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา วิธีสอนงาน TWI-JI


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI)
Job Instruction (JI)

วิธีสอนงาน

หลักการและเหตุผล
   การปฏิรูปใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแพร่หลายทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและน่าประหลาดใจ
จนเกิดผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่องานทุกๆด้านที่อยู่ในสถานที่ผลิตและหน่วยงานธุรกิจเพื่อปรับตัวให้เข้ากับงานที่เปลี่ยน
แปลงใหม่ทุกๆวัน เพื่อดำเนินงานในสถานที่ทำงานอย่างราบรื่น ผู้สอนงานจำเป็นที่จะเรียนรู้วิชาการและเทคนิคใหม่ๆ
พยายามสร้างสรรค์และทำการปรับปรุง เพื่อเข้าอยู่ในแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
   การเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ ยิ่งมีความจำเป็นที่จะศึกษาหลักการวิธีการสอนงาน Job Instruction ซึ่งเป็นเทคนิค
TWI ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าใจและซาบซึ้งอย่างแท้จริง สามารถพลิกแพลงประยุกต์ใช้อย่างถนัด ความก้าวหน้าทั้งหลาย
ควรจะอยู่บนรากฐานที่เป็นหลักเป็นการ เพราะฉะนั้น ในยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ผู้สอนงานที่
อยู่ในแนวหน้ายิ่งมีความจำเป็นที่จะเรียนรู้ TWI อย่างแท้จริง (ท่องได้และสามารถประยุกต์ใช้)
   สุภาษิตว่า “คนสร้างธุรกิจ” ผู้สอนงานควรปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี นำกระแสนิยมของการให้คติแก่ตัวเองหรือ
ซึ่งกันและกันมาเข้าสู่สถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง

วัตถุประสงค์

   1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการสอนงานตามแนวทาง TWI
   2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคู่มือการทำงานและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสอนงานได้
   3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินความจำเป็นและวางแผนการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับบังคับบัญชา หัวหน้างาน, ผู้สอนงาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึง ระดับกลาง

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   15 คน /รุ่น ( เนื่องจาก Workshop ต้องทำทุกคน )

กำหนดการอบรม
   วัน             เวลา                 กิจกรรม

 วันที่1      9.00-12.00      - ลักษณะโดยทั่วไปของ TWI
                                       - ลักษณะโดยทั่วของธุรกิจในปัจจุบัน
                                       - ปัญหาที่พบบ่อยในสถานที่ทางาน
                                       - ปัจจัย 5 ประการสาหรับหัวหน้างาน
                                       - Case Study ( ผูกเงื่อนสายไฟ ) 
               12.00-13.00      พัก
               13.00-16.30     - การประเมินความจำเป็นในการอบรมและการวางแผนอบรม
                                       - การซอยงานและการทำคู่มือสอนงาน
                                       - Workshop การซอยงาน
                                       - แจกการบ้าน

 วันที่2      9.00-12.00     - การสอนงาน 4 ขั้นตอน
                                       - Workshop การสอนงาน( ทุกคน )
               12.00-13.00       พัก
               13.00-16.30     - Workshop การสอนงาน( ทุกคน ) ต่อ
                                       - การประเมินผลการสอนงาน
                                       - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้

- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา วิธีสอนงาน TWI-JI