ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity


การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

สภาพปัญหาที่พบ
   เป้าหมายที่ใช้วัดความสำเร็จของทุกองค์กรนั้นคือ ผลกำไรและอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นได้ย่อมต้องมีการดำเนินกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม มากมายหลายๆกิจกรรม ทุกตำแหน่งและทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความสมบูรณ์ 
 
  แต่ในการปฏิบัติงานจริงผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้อาจไม่เป็นไปตามที่กำหนดเนื่องจากปัจจัยที่ใช้ในการทำงานั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหา
 
   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่สามารถวัดได้และรู้สึกได้
 

   กิจกรรมกลุ่มย่อย คือ กลุ่มคนที่เกิดการรวมตัวกันไม่มากนักเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ซึ่งกลุ่มย่อยจะมีลักษณะเด่น 3 ประการคือ สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน
   ปัจจุบันหลายๆองค์กรได้มีการนำกลุ่มย่อยที่มีมาดำเนินการส่งเสริมความรู้และทักษะ เพื่อนำไปปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานซึ่งจะพบว่าอัตราการประสบผลสำเร็จจะสูงเนื่องจะพื้นฐานของกลุ่มย่อยเอง ดังนั้นทีมงานหรือผู้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อยจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อทำให้กิจกรรมกลุ่มย่อยนั้นมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษากลุ่มให้เกิดขึ้นในองค์กร
 

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจแนวคิดและหลักการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสม
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและการระบุวิธีการจัดการ/เลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา

กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

09.00-12.00 หลักการและแนวคิด
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                    - หลักการบริหารงานพื้นฐาน
                    - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                  การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย (SGA)
                    - กิจกรรมกลุ่มย่อยคืออะไร
                    - ประโยชน์ 3 ด้านของ SGA
                  ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
                     - 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
                     STEP 1 ค้นหาปัญหาในหน้างาน
                     - การระบุหน้าที่รับผิดชอบ
                     - การบ่งชี้ปัญหาที่เจอในหน้างาน  
                     STEP 2 เลือกหัวข้อเรื่อง
                     - การประเมินหัวข้อ SGA
                     STEP 3 ศึกษาข้อมูลและกำหนดเป้าหมายของกิจกรรม
                     - การเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันและการแสดงผล
                     - การตั้งเป้าหมาย SGA ด้วยเทคนิคต่างๆ
                     STEP 4 วางแผนกิจกรรม
                     - เทคนิคการวางแผนกิจกรรม SGA
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    STEP 5 วิเคราะห์สาเหตุ
                     - การวิเคราะห์สาเหตุโดยเครื่องมือต่างๆ
                     - การยืนยันสาเหตุ
                     STEP 6 พิจารณามาตรการแก้ไข
                     - การกำหนดมาตรการและประเมินมาตรการ
                     - การจัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด
                     STEP 7 ดำเนินมาตรการแก้ไข
                     - การดำเนินการตามแผน
                     STEP 8 ตรวจสอบยืนยันผล
                     - การเก็บข้อมูลสภาพหลังแก้ไข
                     - การเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
                     STEP 9 จัดทำมาตรฐาน
                     - การจัดทำมาตรฐานและกำหนดวิธีการควบคุม
                     STEP 10 ป้องกันการเกิดซ้ำ
                     - การอบรมป้องกัน
                     - การเก็บข้อมูลสภาพหลังประกาศมาตรฐาน
                     - การเปรียบเทียบผลหลังแก้ไข
                    การประกวด
                     - ขั้นตอนการประกวด
                     - การรวบรวมข้อมูลส่งประกวดและการตรวจสอบ
                     - การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
                     - แนวคิดการกำหนดเกณฑ์การประเมิน
                    การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม
                     - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม Kaizen
                     - โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                     - Q&A

 รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ตั้งแต่ Step 1- Step 10
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

 

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel :
090-4649464 , 095-4469446 (กฤตติกา)  Tel : 089-9993466(อุดมศักดิ์)

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

 

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity