ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นเป็นเลขนาทีหลักเดียว Single Minute Exchange of Die (SMED)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC ( คณะกรรมการ )

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC ( คณะกรรมการ )


การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC
( คณะกรรมการ )

บทนำ
  สภาพปัญหาที่พบ
   ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพของแต่ละองค์กร ผู้ดำเนินการส่วนใหญ่มักเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการ ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน รวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในหน้างานที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
 
  ในการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC เป็นการทำให้ทราบว่าผู้ดำเนินกิจกรรมแต่ละกลุ่มมีผลการกระทำที่มีประสิทธิผลหรือไม่ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินผล ไม่ได้มีมาตรฐานกำหนดตายตัว แต่มีเพียงมิติที่ต้อง ยืนยัน คือ
-    วิธีการบริหารทีมงานในการดำเนินกิจกรรม
-    วิธีการเสริมสร้างความรู้ผ่านขั้นตอน , เครื่องมือ , และการแสดงความคิดเห็น
-    ผลลัพธ์ของการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน และผลลัพย์สุดท้าย
   ผู้ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรภายในองค์กรเอง ซึ่งอาจมีความรู้และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เทคนิคขั้นตอน ที่แตกต่างกัน ทำให้ผลการประเมินส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่เพียงแต่ผลลัพธ์ที่วัดค่าเป็นเพียงตัวเงิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของกิจกรรม


วัตถุประสงค์
   เพื่อทำให้คณะกรรมการเข้าใจหลักการและแนวคิดการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  และสามารถสร้างแบบประเมินที่สอดคล้องกับ 3 มิติ รวมถึงการประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการประเมินผล ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมมาแล้วไม่ตำกว่า 5 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   ทบทวนแนวคิดและกระบวนการ
                     - สาเหตุที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของ QCC
                     - ประวัติความเป็นมาของ QCC
                     - กระบวนการก่อเกิดกลุ่มและสรุปแนวคิดที่ชี้วัดกิจกรรม QCC
                     - แนวคิดการแก้ไขและการปรับปรุง
                     - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาแบบ QCC  & QC Story ของ JSA
                    ขั้นตอนการประกวด
                     - กรอบการพิจารณารอบเอกสาร
                     - Workshop
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30    - การตรวจสอบผลงานในสถานที่จริง
                        *  Step 0-7
                     - Workshop
                     - การประเมินผลรอบนำเสนองาน
                     - ตัวอย่างแบบประเมิน
                     - Workshop
                     - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - WORKSHOP  1. ตรวจสอบอกสาร
   - WORKSHOP  2. ตรวจสอบผลงานในสถานที่จริง
   - WORKSHOP  3. ประเมินผลรอบนำเสนองาน

ส่งที่องค์กรต้องเตรียม

1.    เตรียมข้อมูลกิจกรรม 3 กลุ่มเพื่อใช้ทำ WORKSHOP ประเมินผล


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC ( คณะกรรมการ )