ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leader ship)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
Kaizen by Small Group Activity

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Kaizen by Small Group Activity


Kaizen by Small Group Activity

สภาพปัญหาที่พบ
   ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบคือไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดทั้งความสูญเสียและสูญเปล่า ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   Kaizen คือปรัชญาและวิธีการ “ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” แนวคิดนี้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อเมริกาได้ส่งผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกา มาช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ. 1949-1950 โดย W. Edwards Deming ได้มีการเข้ามาฝึกอบรมเรื่องการใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ
   ต่อมาในปี ค.ศ. 1951 The Economic and Scientific Section (ESS) ได้รับมอบหมายให้มีการพัฒนาทักษะด้านการจัดการให้กับระดับหัวหน้างาน โดยใช้หลักการของ Training Within Industry (TWI) ซึ่งก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงและเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับหัวหน้างานทุกระดับ
 
   หนึ่งในโปรแกรมฝึกอบรมนั้นคือ "การปรับปรุงใน 4 ขั้นตอน" หรือที่เรียกว่า  “Kaizen eno Yon Dankai.” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนญี่ปุ่นรู้จักคำว่า Kaizen จากนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ TOYOTA ได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาพัฒนาต่อ ใน ค.ศ. 1930 โดย Dr. Taiichi ohno and Dr. Shigeo shingo  สองคนนี้ร่วมกันพัฒนาปรัชญาและวิธีการ Kaizen โดยใช้เครื่องมือพื้นฐานที่มีอยู่ในหลักการ Job method คือ 5W1H และ ECRS
   เข้ามาใช้โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการระบุและกำจัด "Muda" หรือของเสียในทุกพื้นที่รวมทั้งกระบวนการผลิตและในปี 1986  Dr.Masaaki Imai ได้แนะนำให้โลกตะวันตกรู้จัก “Kaizen” ผ่านหนังสือของเขาที่ชื่อว่า “ Kaizen : The Key to Japan's Competitive Success ”
 
   KAIZEN แบ่งออกเป็น 3 ระดับดังนี้
 
อ้างอิง “ Kaizen : The Key to Japan's Competitive Success ”

   การ KAIZEN รายบุคคลจะเป็นแบบที่ง่ายสุด ใช้สำหรับปัญหาง่ายๆ เช่น เรื่องของพื้นที่การทำงาน ความสูญเปล่าเล็กๆน้อยๆ ที่สามารถดำเนินการได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจะใช้เครื่องมืออย่างง่ายในการปรับปรุงคือ
 
   และนำเสนอผ่าน Suggestion System (SS) คือ กระบวนการกลั่นกรอง “ความรู้และความสามารถ” ที่ซ่อนเร้นของคนในองค์กร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผ่านการเสนอความคิดเห็น เนื่องจากผู้ที่อยู่ ณ จุดปฏิบัติงานจะเป็นผู้ที่ทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่มีอยู่อย่างครบถ้วน จนทำให้การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
 

   การ KAIZEN แบบกลุ่ม ใช้กับปัญหาที่มีความยากในการจัดการขึ้นอีกระดับ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการจัดการ และมีกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปนิยมแก้ไขปัญหาระดับนี้ผ่าน กิจกรรมกลุ่มย่อย
   Small Group Activity กิจกรรมกลุ่มย่อย คือ กลุ่มคนที่เกิดการรวมตัวกันไม่มากนักเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ซึ่งกลุ่มย่อยจะมีลักษณะเด่น 3 ประการคือ สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน

   ปัจจุบันหลายๆองค์กรได้มีการนำกลุ่มย่อยที่มีมาดำเนินการส่งเสริมความรู้และทักษะ เพื่อนำไปปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานซึ่งจะพบว่าอัตราการประสบผลสำเร็จจะสูงเนื่องจะพื้นฐานของกลุ่มย่อยเอง ดังนั้นทีมงานหรือผู้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อยจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อทำให้กิจกรรมกลุ่มย่อยนั้นมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษากลุ่มให้เกิดขึ้นในองค์กร
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อทำให้พนักงานในทุกระดับเข้าใจแนวคิดและหลักการ KAIZEN และมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นผ่านการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00    บทนำ
                     - ประวัติความเป็นมาของ KAIZEN
                     - KAIZEN 3 ประเภท
                     - การค้นหาประเด็นการปรับปรุงในเพื่อที่ทำงาน
                       * ความสูญเสีย 16 ประการ
                       * ความสูญเปล่า 7 ประการ
                       * พลังงาน
                       * พื้นที่การทำงาน
                       * ปลอดภัย
                   ขั้นตอนการ KAIZEN แบบกลุ่ม
                     - 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
                     STEP 1 ค้นหาปัญหาในหน้างาน
                     - การระบุหน้าที่รับผิดชอบ
                     - การบ่งชี้ปัญหาที่เจอในหน้างาน  
                     STEP 2 เลือกหัวข้อเรื่อง
                     - การประเมินหัวข้อ SGA
                     STEP 3 ศึกษาข้อมูลและกำหนดเป้าหมายของกิจกรรม
                     - การเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันและการแสดงผล
                     - การตั้งเป้าหมาย SGA ด้วยเทคนิคต่างๆ
                     STEP 4 วางแผนกิจกรรม
                     - เทคนิคการวางแผนกิจกรรม SGA
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    STEP 5 วิเคราะห์สาเหตุ
                     - การวิเคราะห์สาเหตุโดยเครื่องมือต่างๆ
                     - การยืนยันสาเหตุ
                     STEP 6 พิจารณามาตรการแก้ไข
                     - การกำหนดมาตรการและประเมินมาตรการ
                     - การจัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด
                     STEP 7 ดำเนินมาตรการแก้ไข
                     - การดำเนินการตามแผน
                     STEP 8 ตรวจสอบยืนยันผล
                     - การเก็บข้อมูลสภาพหลังแก้ไข
                     - การเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
                     STEP 9 จัดทำมาตรฐาน
                     - การจัดทำมาตรฐานและกำหนดวิธีการควบคุม
                     STEP 10 ป้องกันการเกิดซ้ำ
                     - การอบรมป้องกัน
                     - การเก็บข้อมูลสภาพหลังประกาศมาตรฐาน
                     - การเปรียบเทียบผลหลังแก้ไข
                    การประกวด
                     - ขั้นตอนการประกวด
                     - การรวบรวมข้อมูลส่งประกวดและการตรวจสอบ
                     - การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
                     - แนวคิดการกำหนดเกณฑ์การประเมิน
                    การส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม
                     - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม Kaizen
                     - โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                     - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70%  และยกตัวอย่างการ KAIZEN ในโรงงานอื่นประกอบ
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง
   - 1 กลุ่ม ไม่เกิน 3 คน


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

 

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel :
090-4649464 , 095-4469446 (กฤตติกา)  Tel : 089-9993466(อุดมศักดิ์)

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

 

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Kaizen by Small Group Activity