ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

TQM for Management

การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา QCC


กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ
Quality Control Circle (QCC)

สภาพปัญหาที่พบ
   ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่าง เหมาะสม แต่ปัญหาที่พบไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
 
หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   Quality Control Circle (QCC) JSA ได้ให้คำนิยามว่า “กลุ่มย่อยที่พนักงานระดับล่างทำการปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ การบริการและอื่น ๆ โดยใช้หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพและอื่น ๆ เพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองรวมทั้งพัฒนาเพื่อนร่วมงาน” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลุกจิตสำนึกในด้านคุณภาพ จิตสำนึกในด้านการแก้ปัญหาและความตั้งใจในการปรับปรุงในระหว่างพนักงานในที่ ทำงานต่าง ๆ และขับเคลื่อนการบริหารงานคุณภาพไปสู่พนักงานระดับล่าง อีกทั้งสามารถออกแบบเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อยกระดับความพึงพอใจของ ลูกค้าด้วย


วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดและหลักการของกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ
   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ บูรณาการ กิจกรรม QCC ในการทำงานขององค์กรโดยทราบรายละเอียดแผนงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม
   - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรายการดำเนินกิจกรรม QCC 7 ขั้นตอนและมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในงานที่ตนรับผิดชอบ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   บทนำ
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                    - หน้าที่และเป้าหมายการทำงานในแต่ละหน่วยงาน
                    - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                    หลักการและแนวคิด
                    - QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC
                    - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC
                    - ประโยชน์ 3 ด้านของ QCC
                    - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม QCC
                    - โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                    QCC 7 Step and QC 7 Tools
                    * STEP 0 การจัดตั้งกลุ่ม QCC และการจดทะเบียนกลุ่ม QCC
                    * STEP 1 การเลือกหัวข้อปรับปรุง
                    * STEP 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
12.00-13.00  พัก
13.00-17.00   * STEP 3 วางแผนกิจกรรมแบ่งบทบาทหน้าที่
                    * STEP 4 วิเคราะห์สาเหตุ
                    * STEP 5 พิจารณาและกำหนดมาตรการแก้ไขและแผนการดำเนินงาน/การดำเนินการตามมาตรการ
                    * STEP 6  ตรวจสอบผลลัพธ์
                    * STEP 7  การจัดทำมาตรฐาน
                    - Q & A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70%  
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ตั้งแต่ Step 1- Step 5
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา QCC

ฝึก อบรม อบรม อบรม ISO หลักสูตรอบรม อบรมสัมมนา สถาบันฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม Training ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมสัมมนา In-house training สถาบันฝึกอบรม ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 LEAN TPM TQM