ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

สัมมนาระบบคัมบัง(Kanban System)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 2วัน + ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและกฏหมาย

การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น

หลักการและเหตุผล
   เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น
ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขจึงจำเป็นต้องรู้ขันตอนการแก้ไข การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และการกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ เพื่อขจัดต้นตอสาเหตุของปัญหา
หลักสูตร “เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)” มุ่งเน้นการทำความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสม
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและการระบุวิธีการจัดการ/เลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป


จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                      - หน้าที่และเป้าหมายการทำงานในแต่ละหน่วยงาน
                      - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                      - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ PDCA
                          * การค้นหาและระบุปัญหา  
                      - Workshop การระบุและเลือกหัวข้อปัญหา
                      - การศึกษาสภาพปัจจุบันและการตั้งเป้าหมายโดย 3 GEN
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30       * เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why Why Analysis และ การระดมความคิด
                         * การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools
                         * หลักการ 3 GEN เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
                         * เทคนิคการเลือกแนวทางการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ
                      - Workshop การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการแก้ไข
                      - การบ้าน:เลือกหัวข้อปัญหาและการวิเคราะห์จากงานจริง
วันที่ 2
09.00-12.00      * เทคนิคการวางแผนงาน
                        * การดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหา
                        * การประเมินผลการแก้ไขปัญหา/กำหนดเป็นมาตรฐาน
                      -  Workshop การวางแผนงานการแก้ไขปัญหา
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30      * เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการติดตามงาน
                      - Workshop การนำเสนอผลงานการแก้ไขปัญหา
                      - เครื่องมือต่างๆสำหรับการแก้ไขปัญหา
                      - Q&A
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 , 0904649464 , 0954469446 Fax : 034973518

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques) สำหรับผู้เริ่มต้น