ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

หลักการและเหตุผล
   ความสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร  เนื่องจากเป็นสิ่งที่คอยกีดขวาง “ผลกำไร” ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด  โดยที่ความสูญเสียนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์  การทำงานของคน การใช้ทรัพยากร วิธีการทำงาน เป็นต้น  ซึ่งในการลดความสูญเสียนี้สามารถทำได้โดยการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้ถึงผลกระทบ เห็นถึงความสำคัญของการลดความสูญเสีย และแนะนำวิธีการและเทคนิคเพื่อการลดความเสียอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรต่อไป
   ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของความสูญเสียในการผลิต การค้นหาความสูญเสีย ไปจนถึงการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานให้ต่ำลง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการลดความสูญเสียในงานที่รับผิดชอบ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับรู้ถึงประเภทความสูญเสียในกระบวนการที่เกิดขึ้นและสามารถบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและกำหนดมาตรการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป


จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม

09.00-12.00 น.    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                          - การลดความสูญเสียกับการดำเนินธุรกิจ
                          - ความสูญเสียหลัก16 ประการ (16 Major Losses)
                             • ความสูญเสียจากเครื่องจักร 8 ประการ
                             • ความสูญเสียจากคน 5 ประการ
                             • ความสูญเสียจากทรัพยากร 3 ประการ
                          - การวิเคราะห์และบ่งชี้ความสูญเสีย(Identifying Loss)โดยเทคนิค 3 GEN
                          - Workshop เพื่อค้นหาและบ่งชี้ความสูญเสีย
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.    - แนวคิดการลดความสูญเสีย (Losses Reduction)
                          - ประเภทของความสูญเสีย
                          - เครื่องมือสำหรับการลดความสูญเสียแต่ละประเภท
                          - PDCA เพื่อการลดความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง
                          - กิจกรรมต่างๆเพื่อการลดความสูญเสียในการผลิต
                          - Workshop ลดความความสูญเสีย
                          - Q&A
 
สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 , 0904649464 , 0954469446 Fax : 034973518

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต