ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

การบริหารปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต

หลักการและเหตุผล
   ความสูญเสียเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆขององค์กรโดยเฉพาะกระบวนการผลิตที่เป็นกระบวนการหลักขององค์กร  เนื่องจากเป็นสิ่งที่คอยกีดขวาง “ผลกำไร” ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด  โดยที่ความสูญเสียนี้จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์  การทำงานของคน การใช้ทรัพยากร วิธีการทำงาน เป็นต้น  ซึ่งในการลดความสูญเสียนี้สามารถทำได้โดยการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้รู้ถึงผลกระทบ เห็นถึงความสำคัญของการลดความสูญเสีย และแนะนำวิธีการและเทคนิคเพื่อการลดความเสียอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กรต่อไป
   ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของความสูญเสียในการผลิต การค้นหาความสูญเสีย ไปจนถึงการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานให้ต่ำลง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการลดความสูญเสียในงานที่รับผิดชอบ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับรู้ถึงประเภทความสูญเสียในกระบวนการที่เกิดขึ้นและสามารถบ่งชี้ได้อย่างถูกต้อง
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและกำหนดมาตรการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป


จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม

09.00-12.00 น.    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                          - การลดความสูญเสียกับการดำเนินธุรกิจ
                          - ความสูญเสียหลัก16 ประการ (16 Major Losses)
                             • ความสูญเสียจากเครื่องจักร 8 ประการ
                             • ความสูญเสียจากคน 5 ประการ
                             • ความสูญเสียจากทรัพยากร 3 ประการ
                          - การวิเคราะห์และบ่งชี้ความสูญเสีย(Identifying Loss)โดยเทคนิค 3 GEN
                          - Workshop เพื่อค้นหาและบ่งชี้ความสูญเสีย
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.    - แนวคิดการลดความสูญเสีย (Losses Reduction)
                          - ประเภทของความสูญเสีย
                          - เครื่องมือสำหรับการลดความสูญเสียแต่ละประเภท
                          - PDCA เพื่อการลดความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง
                          - กิจกรรมต่างๆเพื่อการลดความสูญเสียในการผลิต
                          - Workshop ลดความความสูญเสีย
                          - Q&A
 
สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 , 0904649464 , 0954469446 Fax : 034973518

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการลดความสูญเสียในการผลิต