ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 2 วัน

ฝึกอบรมสัมมนา การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 2วัน

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

บทนำ
   ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพของแต่ละองค์กร ผู้ดำเนินการส่วนใหญ่มักเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการ ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน รวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในหน้างานที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
 
  โดยการทำกิจกรรม QCC ทีมงานจะได้รับความรู้ ผ่านขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในกลุ่ม จนทำให้เกิดการปรับปรุงในประเด็นที่กลุ่มให้ความสนใจ
   แต่ในระหว่างการดำเนินงานจริงทีมงานอาจขาดความรู้ความเข้าใจในบางประเด็น หรือ อาจไม่มั่นใจในการดำเนินงาน หรือ ต้องการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้องค์กรต้องมีการจัดบุคลากรที่คอยให้คำปรึกษากลุ่มในช่วงระหว่างการดำเนินงาน


   แต่ปัญหาที่พบคือที่ปรึกษาเอง “ขาดความรู้และทักษะการดำเนินกิจกรรม” และ “ยังแทรกแซงการดำเนินงานของกลุ่ม โดยเป็นผู้ตัดสินใจแทนสมาชิก” ทำให้เกิดความล้มเหลวของการพัฒนาความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งไม่สามารถพัฒนาทีมงานได้

 
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อให้หัวหน้างานและทีมงานส่งเสริมมีความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มอย่างถูกวิธี

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างานและทีมงานส่งเสริม
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00 ทบทวนแนวคิดและกระบวนการ
                    - กระบวนการก่อเกิดกลุ่มและเป้าหมาย 3 ประการของ QCC
                    - 7 ขั้นตอนสู่การดำเนินกิจกรรม QCC
                    - คุณสมบัติของเครื่องมือควบคุมคุณภาพแต่ละประเภท
12.00-13.00 พัก
03.00-16.30 การติดตามและประเมินแต่ละขั้นตอน
                    - ประเด็นการติดตามประเมินผล 3 ด้าน
                    - รายการติดตามประเมินผล 7 ขั้นตอน
                    - workshop ( เคสประเมินผลข้อมูล QCC )
                    - Workshop สรุปปัญหาที่พบจากการตรวจประเมินและอภิปราย

วันที่ 2
09.00-12.00 แนวคิด 
                    - ความแตกต่างระหว่างที่ปรึกษาและผู้บังคับบัญชา
                    - บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม
                    - คุณสมบัติของที่ปรึกษากลุ่ม QCC
                    การให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินกิจกรรม
                    - ขั้นตอนการให้คำปรึกษาแนะนำ
                      ขั้น 1 เริ่มต้นการให้คำปรึกษา
                      ขั้น 2 การสำรวจปัญหา
                      ขั้น 3 ทำความเข้าใจปัญหา
                    - WORKSHOP การระบุและทำความเข้าใจปัญหา
                    - WORKSHOP การเตรียมความพร้อมเพื่อให้คำปรึกษา
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30   - WORKSHOP การให้คำปรึกษากลุ่ม
                     ขั้น 4 ตั้งเป้าหมายและดำเนินการแก้ปัญหา
                    - WORKSHOP การติดตามผลการให้คำปรึกษา
                     ขั้น 5 ยุติการให้คำปรึกษา
                    - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - Workshop จับกลุ่มและร่วมประเมินผลงานของกลุ่มอื่นโดยใช้ Form ประเมินผลที่สถาบันจัดเตรียมให้
   - Workshop การให้คำแนะนำในประเด็นปัญหาที่พบและการติดตามประเมินผลการให้คำแนะนำ
ส่งที่องค์กรต้องเตรียม
-    หลักฐานผลการดำเนินงานการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา และ บันทึกการประชุมของกลุ่ม QCC
ตัวอย่างเคสที่ปรึกษา
 
สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรมสัมมนา การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC