ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

ฝึกอบรมสัมมนา หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

หลักการและเหตุผล
  ในการดำเนินธุรกิจ ทุกหน่วยงานในองค์กรมักจะพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงานเสมอ โดยเฉพาะปัญหาเรื้อรังที่เกิดซ้ำแล้ว ซ้ำอีก แก้ไขแล้วไม่ดีขึ้น มีอาการข้างเคียงจากการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการแก้ไขแบบเหวี่ยงแห หรือแก้ไขจากความเคยชินจากประสบการณ์ โดยขาดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ,การจำแนกปัญหาอย่างถูกต้อง,การวิเคราะห์ปัญหาจนถึงสาเหตุที่รากเหง้า และการแก้ไขติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
   เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จและเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จะต้องอาศัยเครื่องมือในการบริหารเช่น PDCA ที่ช่วยให้หัวหน้างานสามารถวางแผน การตรวจติดตาม(การบริหารเวลา) และการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่หน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการมองปัญหา,การวิเคราะห์,การกำหนดมาตรการแก้ไข/ติดตามปัญหาอย่างเป็นระบบ
   2.เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการระบุปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วยเครื่องมือเช่น Why Why  และการกำหนดมาตรการจัดการ รวมถึงการบริหารจัดการปัญหาให้ลดลง


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป


จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม

09.00-12.00 น.   บทนำ
                         - ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
                         - ผลกระทบของปัญหาที่มีต่องานและธุรกิจ
                         - แนวคิดการจัดการปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
                        ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา
                         - การรวบรวมข้อมูลปัญหาจะจัดลำดับการแก้ไข
                         - Workshop การค้นหาปัญหา
                         - การสำรวจสภาพปัญหาด้วย 3 GEN
                         - การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วย Why Why 
                         - Workshop การวิเคราะห์หาสาเหตุ
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.00 น.    - Workshop การวิเคราะห์หาสาเหตุ ( ต่อ )
                          - การกำหนดแนวทางการแก้ไข
                        การบริหารปัญหา
                          - ขั้นตอนการบริหารปัญหาด้วย PDCA
                          - การวางแผนการดำเนินงาน
                          - Workshop การวางแผนงาน
                          - การติดตามและประเมินผลแผนการทำงาน
                          - การสร้างมาตรฐานการทำงานและการปรับปรุงคุณภาพงาน
                          - Q&A
 
สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรมสัมมนา หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน