ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การเขียนตอบ NC-CAR อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT (Kiken Yoshi Training)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)

Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001

ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

ฝึกอบรมสัมมนา หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

หลักการและเหตุผล
  ในการดำเนินธุรกิจ ทุกหน่วยงานในองค์กรมักจะพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงานเสมอ โดยเฉพาะปัญหาเรื้อรังที่เกิดซ้ำแล้ว ซ้ำอีก แก้ไขแล้วไม่ดีขึ้น มีอาการข้างเคียงจากการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการแก้ไขแบบเหวี่ยงแห หรือแก้ไขจากความเคยชินจากประสบการณ์ โดยขาดการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ,การจำแนกปัญหาอย่างถูกต้อง,การวิเคราะห์ปัญหาจนถึงสาเหตุที่รากเหง้า และการแก้ไขติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
   เทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จและเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จะต้องอาศัยเครื่องมือในการบริหารเช่น PDCA ที่ช่วยให้หัวหน้างานสามารถวางแผน การตรวจติดตาม(การบริหารเวลา) และการปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่หน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการมองปัญหา,การวิเคราะห์,การกำหนดมาตรการแก้ไข/ติดตามปัญหาอย่างเป็นระบบ
   2.เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการระบุปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วยเครื่องมือเช่น Why Why  และการกำหนดมาตรการจัดการ รวมถึงการบริหารจัดการปัญหาให้ลดลง


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป


จำนวนผู้เข้าอบรม

   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม

09.00-12.00 น.   บทนำ
                         - ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน
                         - ผลกระทบของปัญหาที่มีต่องานและธุรกิจ
                         - แนวคิดการจัดการปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
                        ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหา
                         - การรวบรวมข้อมูลปัญหาจะจัดลำดับการแก้ไข
                         - Workshop การค้นหาปัญหา
                         - การสำรวจสภาพปัญหาด้วย 3 GEN
                         - การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาด้วย Why Why 
                         - Workshop การวิเคราะห์หาสาเหตุ
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.00 น.    - Workshop การวิเคราะห์หาสาเหตุ ( ต่อ )
                          - การกำหนดแนวทางการแก้ไข
                        การบริหารปัญหา
                          - ขั้นตอนการบริหารปัญหาด้วย PDCA
                          - การวางแผนการดำเนินงาน
                          - Workshop การวางแผนงาน
                          - การติดตามและประเมินผลแผนการทำงาน
                          - การสร้างมาตรฐานการทำงานและการปรับปรุงคุณภาพงาน
                          - Q&A
 
สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรมสัมมนา หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน