ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

Requirements & Internal Audit for GMP codex

การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

Integrate Internal Audits For OHSAS 18001 and ISO14001

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

อบรมเทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle

ฝึกอบรมสัมมนา การลดต้นทุนและ QCC

การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ
Cost reduction and Quality control circle

หลักการและเหตุผล
   การลดต้นทุนนับเป็นหัวใจหลักในการดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการทางธุรกิจต่อไปได้ โดยในการลดต้นทุนนั้นมีเครื่องมือต่างๆที่สามารถใช้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้มากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทความสูญเสีย ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น การเลือกใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นๆ หมดไปได้ ไม่กลับมาเกิดซ้ำอีก
   กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC จะเป็นกระบวนการที่ใช้ารแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการ PDCAและเครื่องมือต่างๆจากหัวข้อด้านบนในการวิเคราะห์ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในการบ่งชี้ปัญหาความสูญเปล่าและความสูญเสียต่างๆที่เป็นต้นทุนต่อองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆในการแก้ไขปัญหาได้
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำหลักการในการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพQCCไปใช้ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม

09.00-12.00  - การดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขัน
                     - แนวคิดในการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
                     - ปัญหาความสูญเปล่าและความสูญเสียในองค์กร
                     - เครื่องมือ(tool)ในการแก้ไขปัญหา เช่น Kaizen,3Gen,5W1H,Why why analysis ,PDCA เป็นต้น
                     - การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับปัญหา
                     - Workshop การชี้บ่งปัญหาในองค์กร
12.00-13.00 -พัก
13.00-16.30 - หลักการและแนวคิดและประโยชน์ 3ด้านของQCC
                     - QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC 
                     - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC 
                     - การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม QC  7 ขั้นตอน
                     - การเลือกใช้เทคนิคทางสถิติสำหรับวิเคราะห์      
                     - Workshop 
                     - Q&A
 
สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรมสัมมนา การลดต้นทุนและกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Cost reduction and Quality control circle