ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า
(Problem solving technique to root cause)

หลักการและเหตุผล
   “ปัญหา” คือตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ และส่งผลให้เกิดความสูญเสียหรือสูญเปล่าต่างๆตามมาอีกมากมาย องค์กรที่ต้องการความสำเร็จจึงให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหา/ป้องกันมิให้เกิดซ้ำอีกในอนาคตและพยายามมุ่งมั่นปรับปรุงเพื่อยกระดับอย่างต่อเนื่อง แต่ “ปัญหาภายในที่เป็นอุปสรรค”ในการแก้ไขปัญหาของทุกองค์กรคือ ผู้ดำเนินการไม่มีความรู้และทักษะในการจัดการและการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้นให้หมดไป
   PDCA คือกระบวนการการแก้ไข/ปรับปรุงที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย ซึ่งจำเป็นที่ผู้ดำเนินงานต้องเข้าใจหลักการ กระบวนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อทำให้การแก้ไขปรับปรุงมีประสิทธิภาพ และในกระบวนการแก้ไขขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากคือการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดปัญหา Why Why Analysis คือเครื่องมือหนึ่งที่ทรงประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติการวิเคราะห์ ทำให้ผู้ที่ดำเนินงานสามารถทราบสาเหตุที่แท้จริงได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการ PDCA
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะการวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาจากสภาพที่เกิดขึ้นจริงนำไปสู่การแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม

09.00-12.00 น.   - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
                          - สาเหตุที่ทำให้การแก้ไขปัญหาไม่สัมฤทธิ์ผล
                          - กระบวนการแก้ไขปัญหาตามหลักการ PDCA
                          - การค้นหาปัญหาและการกำหนดหัวข้อปัญหา
                          - สำรวจสภาพและกำหนดเป้าหมาย
                          - การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why why analysis
                          - Workshop Why why (หน้างานจริง)
                          - กำหนดแผนการแก้ไขป้องกันปัญหา
12.00-13.00 น.   -พัก
13.00-16.30 น.   - การดำเนินการตามแผนงาน
                          - การติดตามและประเมินผลการทำงาน
                          - การสร้างมาตรฐานการทำงานและการปรับปรุงคุณภาพงาน
                          - การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพงาน
                          - Workshop PDCA
                          - Q&A
 
สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)