ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

Requirements & Internal Audit for OHSAS 18001:2007

การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Management)

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

เทคนิคการประชุมและระดมสมอง
(Brainstorming &Meeting Technique)

หลักการและเหตุผล
   การระดมสมอง (Brainstorming) คือ คือกระบวนการที่มีแบบแผนในการรวบรวมและดึงความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยในระหว่างการระดมความคิดจะไม่มีการอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้เกิดความมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม แล้วนำมาจัดกลุ่มสรุปความสัมพันธ์กับประเด็นที่ต้องการเพื่อนำไปดำเนินการในขั้นตอนถัดไป 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นของการประชุมและระดมสมอง
   2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนมีความรู้และทักษะในการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา               กิจกรรม

09.00-12.00     หลักการและแนวคิดการ
                          - ดัชนีวัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ  
                          - ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
                          - แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
                        การประชุมระดมสมอง
                          - การประชุมระดมสมองคืออะไร
                          - ขั้นตอนการระดมสมอง
                          - การกำหนดวาระและหน้าที่ในการประชุม
                          - วิธีการระดมความคิดโดย “บัตรความคิด”
                          - กฎกติกามารยาท ในการระดมสมอง
                          - Workshop
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30       - การจัดหมวดหมู่ความคิดโดย “Mind Map”
                         - Workshop
                         - การสรุปประเด็น
                         - Workshop (นำเสนอ)
                         - ข้อควรระวังในการประชุมระดมความคิด
                         - Q&A


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)