ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ANALYSIS

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

ฝึกอบรม โฮเร็นโซ


การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
(HORENSO)

หลักการและเหตุผล
   ในการทำงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นระยะ ซึ่งเป็นสิ่งขัดขวางการทำงานของพนักงานจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข หัวหน้างานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจึงจำเป็นต้องรับรู้สถานการที่เกิดขึ้นเพื่อคิดวิธีและแนะนำวิธีการจัดการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปดำเนินการต่อไป
   โฮเร็นโซ (HORENSO) คือหลักการ รายงาน ประสานงาน ปรึกษา  เพื่อทำให้รู้วิธีปฏิบัติในเรื่องการสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นระบบ จากผู้ใต้บังคับบัญชาสู่หัวหน้างานหรือผู้บริหาร ให้ได้เข้าใจประเด็นสิ่งที่เกิดขึ้นนำไปสู่แนวทางการจัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ทราบความจำเป็นในการสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นระบบด้วยหลักการ HORENSO
   2.เพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติและเกิดทักษะการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                      รายละเอียด

09.00-12.00  - ปัญหาในการทำงานและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงาน   
                    - Workshop ระบุปัญหาในการทำงานที่เกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสาร
                    - หลักการสื่อสารกับการแก้ไขปัญหา
                    - หลักการ HO-REN-SO คืออะไร
                    - วิธีปฏิบัติตามหลักการ HO-REN-SO
                    - Houkuoku การรายงาน
                    - Workshop การทำความเข้าใจกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเทคนิคการจัดทำรายงาน
12.00-13.00  - พักเที่ยง
13.00-16.30  - Renraku ประสานงาน และ หลักการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสาร
                    - Workshop กิจกรรมการประสานงาน และ สื่อต่างๆที่ใช้สำหรับการประสานงาน
                    - Soudun การปรึกษา
                    - Workshop การขอคำปรึกษาและการรวบรวมข้อมูลสำหรับการขอคำปรึกษา
                    - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 , 0904649464
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

ฝึกอบรม HORENSO