ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2 วัน

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency





อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control


การควบคุมด้วยการมองเห็น
Visual Control

หลักการและเหตุผล
   การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย  ผลลัพธ์การทำงานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  โดยใช้  บอร์ด  ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสาร  ที่สำคัญของสถานที่ทำงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบติดตั้ง และบุคคลกรที่เกี่ยวข้องทุกคน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ Visual Control ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจแนวคิดการควบคุมด้วยการมองเห็น
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้ รวมถึงพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                    กิจกรรม

   9.00-12.00       - Visual Control คืออะไร
                         - เป้าหมายของ 
                         - ขั้นตอนการใช้ Visual Control ในองค์กร
                         - ชนิดของ Visual  Control  
                         - การประยุกต์ใช้ Visual  Control สำหรับแต่ละกิจกรรม
                             * การกำหนดทิศทางขององค์กร  เช่น  ป้ายหรือบอร์ดวิสัยทัศน์ พันธกิจ           
  12.00-13.00        พัก
  13.00-16.30         *  แผนการดำเนินงาน  เช่น  บอร์ดที่แสดงแผนการดำเนินงานที่ระบุเป้าหมายและผลการดำเนินงาน
                             *  การรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน  เช่น  บอร์ดแสดงกราฟของผลผลิตในแต่ละสัปดาห์
                             *  การควบคุมการผลิต  เช่น  แผงหลอดไฟแสดงสถานะของเครื่องจักร
                             *  ระบบคุณภาพ  เช่น  ภาพตัวอย่างชิ้นงานที่ได้มาตรฐานกับของเสีย
                             *  5ส  และการควบคุมวัสดุ  เช่น  แผนผังผู้รับผิดชอบพื้นที่  สเกลการควบคุมวัสดุในสต็อค
                             *  การบำรุงรักษา  เช่น  สัญลักษณ์สีที่หน้าปัดเกจ
                         - Workshop ( การออกแบบ Visual  Control  และนำเสนอ )
                         - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้

- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control