ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators)

ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training

ข้อกำหนด Good Manufacturing Practice : GMP

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา 5W1H


การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H

หลักการและเหตุผล
   ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นกับทุกองค์กรและเป็นต้นเหตุให้การทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ และทุกองค์กรจำเป็นต้องขจัดปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเพื่อทำให้งานนั้นกลับมาสู่สภาวะปกติหรือดียิ่งขึ้น แต่การขจัดปัญหาก็มิใช่เรื่องง่าย ผู้ดำเนินการจำเป็นต้องหาวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุของปัญหาละอุปสรรคเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสม
   หลักการ 5W1H เป็นเครื่องมือหนึ่งที่หลายองค์กรนิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยจากมีคุณสมบัติในการใช้งานที่ง่ายละสามารถแยกรายละเอียดของปัญหาออกมาเป็นหมวดหมู่และชัดเจนดังนั้นผู้ที่ดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีความรู้และหลักการของ 5W1H เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะในการการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5W1H และและนำไปสู่มาตรการจัดการหรือปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป
     
จำนวนผู้เข้าอบรม
   30  คน

กำหนดการอบรม
เวลา                     รายละเอียด

9.00-12.00       - ปัญหาและความสูญเสียที่เกิดจากการทำงาน
                       - หลักการแก้ไขปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5W 1H
                       - การแยกรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน
                       - workshop (การแยกงาน)
                       - การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.00     - การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
                       - workshop (การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5W1H)
                       - หลักการปรับปรุงงานด้วย ECRS
                       - workshop (การหาแนวทางปรับปรุงและนำเสนอแนวคิด)
                       - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา QC 7 Tools

ฝึกอบรม อบรม อบรม ISO หลักสูตรอบรม อบรมสัมมนา สถาบันฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม Training ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมสัมมนา In-house training สถาบันฝึกอบรม ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 LEAN TPM TQM