ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต


การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H
สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต

หลักการและเหตุผล
   5W 1H หรือบางครั้งเรียกว่า Five Ws and How, 5W1H, or Six Ws ซึ่งเป็นคำถามที่คำตอบจะกลายเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการตัดสินใจดำเนินการ เช่น การแก้ไขปัญหา การกำหนดแผนงาน การกำหนดกลยุทธ์ การตลาด ฯลฯ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ 6 ประเด็น
 
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ช่วยให้เรารู้ข้อเท็จจริง รู้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้น เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์ต่าง ๆ
2. เป็นฐานความรู้ในการนำไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา
3. ช่วยให้เราหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
4. นำไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนอื่นๆ เช่น ปรับปรุงงาน เขียนบทความ วิจัยตลาด ฯลฯ

การวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงงาน
   ในหลักการ Kaizen by Suggestion System (KSS) ได้มีการนำเอาหลักการของ 5W1H มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจภาพปัจจุบันและทบทวนความเหมาะสมเพื่อใช้ในการปรับปรุงตามหลักการ ECRS แบบง่ายๆดังภาพ
 
การวิเคราะห์เพื่อทบทวนข้อมูลที่แท้จริง
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการถามเพื่อระบุคำตอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00    บทนำ
                      - ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการตัดสินใจที่ผิดพลาด
                      - สาเหตุที่ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด
                     5W1H
                      - 5W1H คืออะไร
                      - คำถามและคำตอบ 6 ประการ
                     การถามเพื่อทำความเข้าใจสภาพปัจจุบัน
                      - การกำหนดประเด็นข้อสงสัย
                      - การถามและตอบโดยหลักการ 5W1H และ 3 GEN
                      - การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแนวทางดำเนินงาน
                      - WORKSHOP
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    -
                      การถามเพื่อกำหนดสิ่งที่คาดหวังในอนาคต
                      - การกำหนดประเด็นความคาดหวัง
                      - การถามและตอบโดยหลักการ 5W1H
                      - การรวบรวมข้อมูลและนำเสนอแนวทางดำเนินงาน
                      - WORKSHOP
                     - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต