ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 1วัน

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For ISO 45001:2018

การหยังรู้ระวังภัย KYT ( KIKEN YOCHI TRAINING )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)

ฝึกอบรม การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)


การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)

หลักการ
 
 Sigma (s) คือ:
- อักษรกรีกตัวที่ 18
- เป็นสัญลักษณ์ของการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
- เป็นการวัดความผันแปรของข้อมูล
- ค่าซิกม่ายิ่งสูงแสดงว่ามีความแปรปรวนของกระบวนการสูง ทำให้มีพื้นที่ที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ในการยอมรับหรือในสเปคน้อยลง นั่นคือมีของเสียที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ยอมรับได้น้อยลง
   Six Sigma เป็นเครื่องมือและแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพในองค์กรเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุดโดยใช้หลักการทางสถิติ และมุ่นเน้นลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรวมทั้งลดผลกระทบและค่าใช้จ่าย โดยชื่อของ Six Sigma นั้นได้มาจากแนวความคิดที่ว่าโอกาสที่เกิดขึ้น 3.4 ครั้งต่อการผลิตหรือการปฏิบัติงาน 1 ล้าน ระดับสมรรถนะขององค์กรโดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 2 Sigma หรือ 3 Sigma
   การดำเนินกิจกรรมในองค์กรจะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนซึ่งสามารถอธิบายสรุปได้คร่าวๆดังนี้
 

ซึ่งขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมจะมีหลักๆ 5 ขั้นตอนดังนี้
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะการดำเนินงานตามหลักการ Six sigma
กลุ่มเป้าหมาย : วิศวกร และหัวหน้างาน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

09.00-12.00  บทนำ
                     - Six Sigma (6s) คืออะไร
                     - จุดหมายของการทำ Six Sigma
                     - ประวัติความเป็นมาของ Six Sigma
                     - Six Sigma  ใช้ได้กับหน่วยงานใดในองค์กร
                     - การกำหนดโครงสร้างทีมงาน six sigma และบทบาทหน้าที่
                     - การเลือกโครงการ 6-Sigma
                     - ขั้นตอนการทำ Six Sigma – DMAIC
                  D-Define
                    - การรับทราบถึงปัญหาและความเชื่อมโยง
                    - Project charter
                    - กลุ่มงาน Six Sigma
                    - Problem Statement, Baseline, Entitlement
                    - ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน Six Sigma
                   M-Measure
                    - Process mapping
                    - การระบุสาเหตุแหล่งผันแปร
                    - แผนภาพก้างปลา
                    - C&E Matrix
                    - FMEA สำหรับ Six Sigma    
                    - การวิเคราะห์ระบบวัดสำหรับข้อมูลแบบผันแปร
                    - การวิเคราะห์ระบบวัดสำหรับข้อมูลแบบแอทตริบิว
                    - การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการสำหรับข้อมูลแบบผันแปร
                    - การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการสำหรับข้อมูลแบบแอทตริบิว
                    A-Analyze
                    - แนวคิดพื้นฐานด้านสถิติ
                    - การวิเคราะห์ Multi-Vari
                    - การประมาณค่าแบบจุดและการประมาณค่าแบบช่วง
                    - แนวคิดด้านการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
                    - การทดสอบค่ากลางของ 2 กลุ่มตัวอย่าง (2 sample t test)
                    - การทดสอบค่ากลางด้วยการวิเคราะห์ความผันแปร (ANOVA)
                    - การทดสอบสัดส่วนของเสียของ 2 กลุ่มตัวอย่าง
                    - การทดสอบสัดส่วนของเสียสำหรับ 2 กลุ่มตัวอย่างขึ้นไป
                    - Simple Linear Regressing analysis
                    - Correlation analysis
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00  I-Improve
                    - ตัวแบบปัญหาเรื้อรังและแนวคิดของมาตรการตอบโต้
                    - หลักการพื้นฐานของการออกแบบการทดลอง (DOE)
                    - General Full Factorial Design
                    - General Full Factorial Design (ต่อ)
                    - 2^k Factorial Design
                    - WHY-WHY Analysis
                    C-Control
                    - หลักการพื้นฐานของ Statistical Process Control (SPC)
                    - Out-of-Control Action Plan (OCAP) สำหรับการใช้งาน SPC
                    - Control chart สำหรับข้อมูลแบบ Variable
                    - Control chart สำหรับข้อมูลแบบแอทตริบิว
                    - Human error และการจัดการด้วยเทคนิคป้องกันความผิดพลาด
                    - กิจกรรม 5 ส. สำหรับการควบคุมกระบวนการ
                    - การควบคุมด้วยสายตา
                    - แผนการควบคุมกระบวนการสำหรับการทำให้เป็นมาตรฐาน
                    - นำเสนอผลงานกลุ่ม
                    - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 100%


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com


ฝึกอบรม การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)