ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 2 วัน

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 1วัน

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice ( GMP CODEX )

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL AUDITS ISO14001:2015 1Day

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด


ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ใน ISO14001 2015
วันที่ 30 November 1999

ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ใน ISO14001 2015
   องค์กรเป็นผู้กำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกำหนดประเด็นปัญหาที่มีนัยสำคัญ และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
   การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทั้งในทางลบหรือทางบวก ที่เป็นผลมาจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเรียกว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อม   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถเกิดขึ้นได้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และทั่วโลก และอาจเป็นผลกระทบในทางตรง ทางอ้อม หรือผลกระทบสะสม   ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในสาเหตุและผลกระทบ
    ในการพิจารณากำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์กรต้องพิจารณาแง่มุมของวงจรชีวิต   ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำการประเมินวงจรชีวิตในเชิงรายละเอียด การคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับขั้นตอนของวงจรชีวิตที่สามารถถูกควบคุมหรือได้รับผลกระทบโดยองค์กรก็เพียงพอ   ขั้นตอนโดยทั่วไปของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (หรือบริการ)  ประกอบด้วย การจัดหาวัตถุดิบ การออกแบบ การผลิต การขนส่ง/การส่งมอบ การใช้ การบำบัดเมื่อหมดอายุการใช้งาน และการกำจัดในขั้นสุดท้าย   ขั้นตอนในวงจรชีวิตจะแตกต่างกันมาก โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
    องค์กรจำเป็นต้องพิจารณาประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   โดยคำนึงถึงสิ่งป้อนเข้าและผลลัพธ์(ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการปัจจุบันหรือที่ผ่านมา การพัฒนาตามแผนและการพัฒนาใหม่ และกิจกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือกิจกรรมที่ได้รับการปรับเปลี่ยน   วิธีการที่ใช้ควรพิจารณาสภาวะการดำเนินงานตามปกติและที่ผิดปกติ เงื่อนไขในการหยุดการทำงานและเริ่มการทำงาน ตลอดจนสถานการณ์ฉุกเฉินที่สามารถทำนายได้อย่างสมเหตุสมผล ที่ระบุไว้ในข้อ 6.1.1   และควรใส่ใจกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เคยเกิดขึ้น   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการเปลี่ยนแปลง ดูได้ใน A.1
   องค์กรไม่ต้องพิจารณา แต่ละผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ หรือวัตถุดิบแยกกัน ในการกำหนดและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่อาจจัดกลุ่มหรือจำแนกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีลักษณะร่วมกัน
   ในการกำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์กรสามารถพิจารณา:
   a) การปลดปล่อยสู่อากาศ
   b) การรั่วไหลลงสู่น้ำ
   c) การปลดปล่อยลงสู่พื้นดิน
   d) การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ
   e) การใช้พลังงาน
   f) พลังงานที่ปลดปล่อยออกมา (เช่น ความร้อน รังสี การสั่นสะเทือน (เสียงรบกวน) แสง)
   g) การเกิดของเสีย และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ข้างเคียง
   h) การใช้พื้นที่
   นอกจากประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้โดยตรงแล้ว   องค์กรจะกำหนดว่ามีประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจมีอิทธิพล   ประเด็นปัญหาเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่องค์กรใช้ ซึ่งจัดมาโดยผู้อื่น ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดให้กับผู้อื่น รวมถึงกระบวนการจากการจัดจ้างภยนอกที่เกี่ยวข้อง   สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่องค์กรจัดหาให้กับผู้อื่น อาจมีผลกระทบที่จำกัดต่อการใช้และการบำบัดเมื่อหมดอายุ ของผลิตภัณฑ์และบริการ   อย่างไรก็ตาม ในทุกสถานการณ์ องค์กรต้องกำหนดระดับการควบคุมที่สามารถทำได้ ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบ และระดับการจัดการกับผลกระทบเหล่านั้น
   การพิจารณาควรทำกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการขององค์กร เช่น:
   - การออกแบบและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ
   - การจัดหาวัตถุดิบ รวมถึงการสกัด
   - กระบวนการดำเนินงานหรือการผลิต รวมถึงการจัดการคลังสินค้า
   - การดำเนินการและการซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวก สินทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
   - ผลการดำเนินงานและข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของผู้ให้บริการภายนอก
   - การขนส่งผลิตภัณฑ์และการส่งมอบบริการ รวมถึงการบรรจุ
   - การเก็บรักษา การใช้ และการบำบัดเมื่อหมดอายุ ของผลิตภัณฑ์
   - การจัดการของเสีย รวมถึงการนำกลับมาใช้ การปรับแต่ง การรีไซเคิล และการกัด
   การกำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญไม่ได้มีเพียงวิธีเดียว แต่วิธีและเกณฑ์ที่ใช้ควรให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน   องค์กรจะกำหนดเกณฑ์ในการกำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ   เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเกณฑ์พื้นฐานขั้นต่ำสำหรับการประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม   เกณฑ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (เช่น ประเภท ขนาด ความถี่) หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม (เช่น ระดับ ความรุนแรง ระยะเวลา การสัมผัส)   และอาจใช้เกณฑ์อื่นๆ ร่วมด้วย   ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจไม่มีนัยสำคัญ เมื่อพิจารณาเพียงเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม แต่อาจถึงหรือสูงกว่าขีดขำกัดในการกำหนดนัยสำคัญเมื่อพิจารณาเกณฑ์อื่นๆ ร่วมด้วย   เกณฑ์เหล่านี้สามารถรวมถึงประเด็นปัญหาในองค์กร เช่น ข้อกำหนดทางกฎหมายหรือความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   เกณฑ์อื่นๆ ไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้ใช้ในการปรับลดประเด็นปัญหาที่มีนัยสำคัญ บนพื้นฐานของผลกระทบสิ่งแวดล้อม
   ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญสามารถทำให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญตั้งแต่หนึ่งผลกระทบขึ้นไป จึงสามารถทำให้เกิดความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรจะสามารถบรรลุผลลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม