ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นเป็นเลขนาทีหลักเดียว Single Minute Exchange of Die (SMED)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 2วัน

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด


การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส ใน ISO14001 2015
วันที่ 30 November 1999

การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส ใน ISO14001 2015
   เจตนาโดยรวมของกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 6.1.1 คือเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่ตั้งใจไว้ และเพื่อให้มีการปรับปรุงเป็นประจำ   องค์กรสามารถสร้างความมั่นใจได้โดยการกำหนดความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นต้องจัดการและการดำเนินการวางแผนเพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านี้   ความเสี่ยงและโอกาสเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม พันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม ประเด็นอื่นๆ หรือความจำเป็นและความคาดหวังอื่นๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (ข้อ 6.1.2) สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางลบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางบวก และผลกระทบอื่นๆ ที่มีต่อองค์กร   ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถพิจารณากำหนดให้ส่วนหนึ่งของการประเมินผลหรือพิจารณาแยกกัน
   พันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม (ข้อ 6.1.3) สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงและโอกาส เช่น ความล้มเหลวในการปฏิบัติตาม (ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงขององค์กรหรือต้องมีการดำเนินการทางกฎหมาย) หรือการดำเนินการที่นอกเหนือไปจากพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม (ซึ่งสามารถยกระดับชื่อเสียงขององค์กร)
   องค์กรยังสามารถมีความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอื่นๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมหรือความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น:
   a) การรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากปัญหาการรู้หนังสือและอุปสรรคด้านภาษาระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานในท้องถิ่น
   b) การเกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลต่อพื้นที่ขององค์กร
   c) การขาดทรัพยากรในการรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ อันเนื่องจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ
   d) การนำเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลมาใช้ ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศได้
   e) การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งที่สามารถส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการปล่อยน้ำ
   สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนหรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ ที่จำเป็นต้องใช้ขัความสามารถ ทรัพยากร หรือกระบวนการเฉพาะโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันหรือบรรเทาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น
   สถานการณ์ฉุกเฉินสามารถทำให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางลบหรือผลกระทบอื่นๆ ต่อองค์กร
   ในการพิจารณากำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ไฟไหม้ การรั่วไหลของสารเคมี สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย) องค์กรควรพิจารณา:
   - ลักษณะของสิ่งอันตรายในพื้นที่ (เช่น ของเหลวที่สามารถติดไฟได้ ถังกักเก็บ ก๊าซความดัน)
   - ประเภทหรือระดับของสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นไปได้มากที่สุด
   - ความเป็นไปได้ของการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียง (เช่น โรงงาน ถนน ทางรถไฟ)
   แม้ว่าจะมีความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นต้องพิจารณากำหนดและจัดการ แต่ก็ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการหรือกระบวนการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบลายลักษณ์อักษร   ขึ้นอยู่กับองค์กรที่จะเลือกวิธีการที่จะใช้ในการกำหนดความเสี่ยงและโอกาส วิธีการที่เลือกอาจเป็นกระบวนการเชิงคุณภาพอย่างง่ายหรือการประเมินผลเชิงปริมาณโดยสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับบริบทการดำเนินงานขององค์กร
   ความเสี่ยงและโอกาสที่ระบุ (ข้อ 6.1.1 ถึง 6.1.3) คือสิ่งป้อนเข้าสำหรับการดำเนินการวางแผน (ข้อ 6.1.4) และการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อ 6.2)