ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 2วัน + ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและกฏหมาย

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

การติดตามประเมินผลและการส่งเสริมการทำกิจกรรม QCC ( สำหรับหน่วยงานส่งเสริม )

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด


การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส ใน ISO14001 2015
วันที่ 30 November 1999

การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส ใน ISO14001 2015
   เจตนาโดยรวมของกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 6.1.1 คือเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่ตั้งใจไว้ และเพื่อให้มีการปรับปรุงเป็นประจำ   องค์กรสามารถสร้างความมั่นใจได้โดยการกำหนดความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นต้องจัดการและการดำเนินการวางแผนเพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านี้   ความเสี่ยงและโอกาสเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม พันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม ประเด็นอื่นๆ หรือความจำเป็นและความคาดหวังอื่นๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม (ข้อ 6.1.2) สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางลบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางบวก และผลกระทบอื่นๆ ที่มีต่อองค์กร   ความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถพิจารณากำหนดให้ส่วนหนึ่งของการประเมินผลหรือพิจารณาแยกกัน
   พันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม (ข้อ 6.1.3) สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงและโอกาส เช่น ความล้มเหลวในการปฏิบัติตาม (ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงขององค์กรหรือต้องมีการดำเนินการทางกฎหมาย) หรือการดำเนินการที่นอกเหนือไปจากพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม (ซึ่งสามารถยกระดับชื่อเสียงขององค์กร)
   องค์กรยังสามารถมีความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอื่นๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมหรือความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งสามารถส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น:
   a) การรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากปัญหาการรู้หนังสือและอุปสรรคด้านภาษาระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่ไม่สามารถทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงานในท้องถิ่น
   b) การเกิดน้ำท่วมเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจส่งผลต่อพื้นที่ขององค์กร
   c) การขาดทรัพยากรในการรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ อันเนื่องจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ
   d) การนำเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับทุนจากรัฐบาลมาใช้ ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศได้
   e) การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งที่สามารถส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมการปล่อยน้ำ
   สถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนหรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ ที่จำเป็นต้องใช้ขัความสามารถ ทรัพยากร หรือกระบวนการเฉพาะโดยเร่งด่วน เพื่อป้องกันหรือบรรเทาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้น
   สถานการณ์ฉุกเฉินสามารถทำให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางลบหรือผลกระทบอื่นๆ ต่อองค์กร
   ในการพิจารณากำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น (เช่น ไฟไหม้ การรั่วไหลของสารเคมี สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย) องค์กรควรพิจารณา:
   - ลักษณะของสิ่งอันตรายในพื้นที่ (เช่น ของเหลวที่สามารถติดไฟได้ ถังกักเก็บ ก๊าซความดัน)
   - ประเภทหรือระดับของสถานการณ์ฉุกเฉินที่เป็นไปได้มากที่สุด
   - ความเป็นไปได้ของการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียง (เช่น โรงงาน ถนน ทางรถไฟ)
   แม้ว่าจะมีความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นต้องพิจารณากำหนดและจัดการ แต่ก็ไม่มีข้อกำหนดสำหรับการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการหรือกระบวนการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบลายลักษณ์อักษร   ขึ้นอยู่กับองค์กรที่จะเลือกวิธีการที่จะใช้ในการกำหนดความเสี่ยงและโอกาส วิธีการที่เลือกอาจเป็นกระบวนการเชิงคุณภาพอย่างง่ายหรือการประเมินผลเชิงปริมาณโดยสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับบริบทการดำเนินงานขององค์กร
   ความเสี่ยงและโอกาสที่ระบุ (ข้อ 6.1.1 ถึง 6.1.3) คือสิ่งป้อนเข้าสำหรับการดำเนินการวางแผน (ข้อ 6.1.4) และการกำหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อ 6.2)