ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement) 5วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) JSA

การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leader ship)

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 1 วัน

อบรมสัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

การบริหารเวลา Time management

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  

การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส ใน ISO14001 2015
วันที่ 30 November 1999
เจตนาโดยรวมของกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 6.1.1 คือเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่ตั้งใจไว้ และเพื่อให้มีการปรับปรุงเป็นประจำ องค์กรสามารถสร้างความมั่นใจได้โดยการกำหนดความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นต้องจัดการและการดำเนินการวางแผนเพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านี้ ความเสี่ยงและโอกาสเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม พันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม ประเด็นอื่นๆ หรือความจำเป็นและความคาดหวังอื่นๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 


ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ใน ISO14001 2015
วันที่ 30 November 1999
องค์กรไม่ต้องพิจารณา แต่ละผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ หรือวัตถุดิบแยกกัน ในการกำหนดและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่อาจจัดกลุ่มหรือจำแนกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีลักษณะร่วมกัน
ในการกำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์กรสามารถพิจารณา:
a) การปลดปล่อยสู่อากาศ
b) การรั่วไหลลงสู่น้ำ
c) การปลดปล่อยลงสู่พื้นดิน
d) การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ
e) การใช้พลังงาน
f) พลังงานที่ปลดปล่อยออกมา (เช่น ความร้อน รังสี การสั่นสะเทือน (เสียงรบกวน) แสง)
g) การเกิดของเสีย และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ข้างเคียง
h) การใช้พื้นที่
 


นโยบายสิ่งแวดล้อม ใน ISO14001 2015
วันที่ 30 November 1999
นโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นชุดของหลักการที่ถูกระบุว่าเป็นความมุ่งมั่น ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้แสดงเจตนารมณ์ขององค์กรในการสนับสนุนและยกระดับผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อมทำให้องค์กรสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อ 6.2) ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และบรรลุการปรับปรุงเป็นประจำ (ข้อ 10)
ในมาตรฐานฉบับนี้ได้ระบุความมุ่งมั่นพื้นฐาน 3 ประการสำหรับนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อ:
a) ปกป้องสิ่งแวดล้อม
b) เติมเต็มพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตามขององค์กร
c) ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นประจำเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 


การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 2015
วันที่ 30 November 1999
ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีเจตนาเพื่ออธิบายขอบเขตทางกายภาพที่จะใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากองค์กรเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ องค์กรมีอิสระและความยืดหยุ่นที่จะระบุขอบเขตของตนเอง โดยอาจเลือกที่จะนำมาตรฐานไปใช้ทั่วทั้งองค์กร หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กร ตราบใดที่ผู้บริหารระดับสูงของส่วนนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 


การทำความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ 30 November 1999
องค์การถูกคาดหวังให้สร้างความเข้าใจ (ในระดับสูง ไม่ใช้ในรายละเอียด) เกี่ยวกับความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่องค์กรพิจารณาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง องค์กรจะพิจารณาความรู้ที่ได้รับจากการพิจารณาว่าจะเลือกความจำเป็นหรือความคาดหวังมาปฏิบัติตาม ซึ่งก็คือพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม (ข้อ 6.1.1)
 


การทำความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding the organization and its context)
วันที่ 30 November 1999
เจตนาของข้อ 4.1 คือเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงแนวคิดในระดับสู. เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สามารถส่งผล ในทางบวกหรือทางลบ ต่อวิธีการจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ประเด็นปัญหาคือประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กร ปัญหาในการโต้แย้งและอภิปราย หรือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ ที่กำหนดไว้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 

หน้า: 1 |