ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 2 วัน

การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS)

การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 Principles for Problem Solving

การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE

การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  

การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงและโอกาส ใน ISO14001 2015
วันที่ 30 November 1999
เจตนาโดยรวมของกระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 6.1.1 คือเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่ตั้งใจไว้ และเพื่อให้มีการปรับปรุงเป็นประจำ องค์กรสามารถสร้างความมั่นใจได้โดยการกำหนดความเสี่ยงและโอกาสที่จำเป็นต้องจัดการและการดำเนินการวางแผนเพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านี้ ความเสี่ยงและโอกาสเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม พันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม ประเด็นอื่นๆ หรือความจำเป็นและความคาดหวังอื่นๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 


ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ใน ISO14001 2015
วันที่ 30 November 1999
องค์กรไม่ต้องพิจารณา แต่ละผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ หรือวัตถุดิบแยกกัน ในการกำหนดและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่อาจจัดกลุ่มหรือจำแนกกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีลักษณะร่วมกัน
ในการกำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม องค์กรสามารถพิจารณา:
a) การปลดปล่อยสู่อากาศ
b) การรั่วไหลลงสู่น้ำ
c) การปลดปล่อยลงสู่พื้นดิน
d) การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ
e) การใช้พลังงาน
f) พลังงานที่ปลดปล่อยออกมา (เช่น ความร้อน รังสี การสั่นสะเทือน (เสียงรบกวน) แสง)
g) การเกิดของเสีย และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ข้างเคียง
h) การใช้พื้นที่
 


นโยบายสิ่งแวดล้อม ใน ISO14001 2015
วันที่ 30 November 1999
นโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นชุดของหลักการที่ถูกระบุว่าเป็นความมุ่งมั่น ซึ่งผู้บริหารระดับสูงได้แสดงเจตนารมณ์ขององค์กรในการสนับสนุนและยกระดับผลการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อมทำให้องค์กรสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (ข้อ 6.2) ดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และบรรลุการปรับปรุงเป็นประจำ (ข้อ 10)
ในมาตรฐานฉบับนี้ได้ระบุความมุ่งมั่นพื้นฐาน 3 ประการสำหรับนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อ:
a) ปกป้องสิ่งแวดล้อม
b) เติมเต็มพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตามขององค์กร
c) ปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นประจำเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 


การกำหนดขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 2015
วันที่ 30 November 1999
ขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีเจตนาเพื่ออธิบายขอบเขตทางกายภาพที่จะใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากองค์กรเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรขนาดใหญ่ องค์กรมีอิสระและความยืดหยุ่นที่จะระบุขอบเขตของตนเอง โดยอาจเลือกที่จะนำมาตรฐานไปใช้ทั่วทั้งองค์กร หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งขององค์กร ตราบใดที่ผู้บริหารระดับสูงของส่วนนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดจัดตั้งระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 


การทำความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
วันที่ 30 November 1999
องค์การถูกคาดหวังให้สร้างความเข้าใจ (ในระดับสูง ไม่ใช้ในรายละเอียด) เกี่ยวกับความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่องค์กรพิจารณาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง องค์กรจะพิจารณาความรู้ที่ได้รับจากการพิจารณาว่าจะเลือกความจำเป็นหรือความคาดหวังมาปฏิบัติตาม ซึ่งก็คือพันธกิจที่ต้องปฏิบัติตาม (ข้อ 6.1.1)
 


การทำความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding the organization and its context)
วันที่ 30 November 1999
เจตนาของข้อ 4.1 คือเพื่อสร้างความเข้าใจเชิงแนวคิดในระดับสู. เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สามารถส่งผล ในทางบวกหรือทางลบ ต่อวิธีการจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ประเด็นปัญหาคือประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กร ปัญหาในการโต้แย้งและอภิปราย หรือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ ที่กำหนดไว้ในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 

หน้า: 1 |