ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement) 5วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม Advance Product Quality Planning & Control Plan (APQP & CP) 2nd Edition

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )





อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา SWOT


SWOT  ANALYSIS  เชิงปฏิบัติการ

หลักการและเหตุผล
   การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เราต้องสามารถควบคุมผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจได้ดังนั้นทุกองค์กรจึงต้องรู้สถานการณ์เพื่อรู้ว่า “สภาพปัจจุบันของบริษัทเป็นอย่างไร?” กับ “ ทิศทางการดำเดินงานของบริษัทต่อไปจะมุ่งไปทางไหน” คำถามเหล่านี้จะสามารถตอบได้ด้วยการศึกษา วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร โดยเปรียบเทียบกับคู่แข็ง และตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรค หลักสูตรนี้ จึงเหมาะสำหรับวิเคราะห์องค์กร ใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนากิจการขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค  ขององค์กร 
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคและนำไปสร้างกลยุทธ์ในงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม    
  ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา               กิจกรรม

   9.00-12.00        - SWOT  คืออะไร?
                           - SWOT  ให้คำตอบอะไรกับเรา
                           - คุณลักษณะ 7 ประการของกระบวนการ วิเคราะห์ 
                           - ขั้นตอนในการวิเคราะห์  SWOT
                           - เทคนิคการประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส
  12.00-13.00       - พัก
  13.00-16.00       - WORK SHOP (การวิเคราะห์ SWOT)
                           - ปัญหาในการกระบวนการวิเคราะห์  SWOT
                           -  เงื่อนไข  ข้อจำกัด ของกระบวนการวิเคราะห์ SWOT
                           - การสร้างกลยุทธ์จาก SWOT
                           - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา SWOT