ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016 AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM STANDARD IATF16949 (1st Edition 1 October 2016)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) JSA

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ANALYSIS

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT  ANALYSIS


การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT  ANALYSIS

บทนำ
   ในการแข่งขันเพื่อให้ได้ชัยชนะสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือ แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและได้เปรียบคู่แข่ง “กลยุทธ์” ภายใต้ข้อจำกัดที่มี “SWOT” ซึ่งจะพบว่าการกำหนดแนวทางดำเนินงานจำเป็นต้องมีข้อมูล ทั้งภายนอก และภายใน ที่สอดคล้องกับประเด็นที่ให้ความสนใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณากลยุทธ์
 

   กลยุทธ์ คือ “แนวทางการทำงานให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดขององค์กร” โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 ว่าคือ “การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือวิธีการต่อสู้ที่ต้องใช้อุบายต่างๆ ซึ่งเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงครามหรือการต่อสู้ที่ต้องใช้ความคิดและชั้นเชิง”


ภาพรวมกลยุทธ์

ซึ่งกลยุทธ์ที่ดีนั้นต้องได้มาจากการกำหนดบนพื้นฐานสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยอาจใช้ตารางTOWS Matrix

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  ของประเด็นที่ให้ความสนใจได้
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำข้อมูล SWOT วิเคราะห์มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  บทนำ  
                      - SWOT และ กลยุทธ์ คืออะไร?
                      - ตัวอย่างกลยุทธ์ทางธุรกิจ
                   SWOT
                      - ขั้นตอนในการวิเคราะห์  SWOT
                      - เทคนิคการประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส
                      - WORK SHOP
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30  การกำหนดกลยุทธ์จาก SWOT
                     - ประเภทของกลยุทธ์
                     - เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix
                     - เทคนิคการประเมินเพื่อเลือกใช้กลยุทธ์
                     - WORK SHOP
                   การจัดทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์
                     - แผนงาน คืออะไร
                     - องค์ประกอบของแผนงาน
                     - เทคนิคการวางแผน
                     - WORK SHOP
                  Q&A
                   
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม
-    ทฤษฎี 40 Workshop 60

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT  ANALYSIS