ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น (Kaizen) 2วัน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 2วัน

ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA พื้นฐานสำหรับพนักงาน

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ต้นทุน


การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันหลายๆบริษัทที่ประสบความสำเร็จการค้าระดับโลกทั้งในสหรัฐ ยุโรปฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็น บริษัทที่สามารถทราบส่วนประกอบต้นทุนของสินค้าหรือบริการ แล้วนำไปบริหารต้นทุนได้อย่างเหมาะสม, ถูกต้องและทันเวลา บริษัทเหล่านี้สร้างความได้เปรียบคู่แข่งในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในด้านราคาที่เหมาะสมส่งผลให้ลูกค้ามั่นใจในตัวสินค้าหรือบริการและมีผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น
   การบริหารต้นทุนเป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นทุกวันนี้ หลายบริษัทต่างก็พิจารณาหาแนวทาง เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ พร้อมกับลดต้นทุนการผลิต ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการบริหารต้นทุนจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมในองค์กร เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะ นำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิต ที่เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ต้นทุน Cost Analysis ได้อย่างเป็นระบบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์ต้นทุน Cost structures Analysis และรู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารต้นทุน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                           กิจกรรม

   9.00-12.00                  - เป้าหมายการประกอบธุรกิจกับการบริหาร
                                     - การบริหารต้นทุนกับการเพิ่มผลผลิต
                                     - การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน Cost structures Analysis
                                     - การจำแนกรายการต้นทุน
   12.00-13.00                - พัก
   13.00-16.00                - Work Shop ( การกำหนดโครงสร้างและการจำแนกรายการต้นทุน)
                                     - การจัดทำตารางโครงสร้าง
                                     - Work Shop (การจัดทำตารางโครงสร้างต้นทุน)
                                     - เครื่องมือต่างๆสำหรับการบริหารต้นทุน
                                     - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ต้นทุน