ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Environmental Awareness with in Organization)

ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ (Lean Manufacturing System and Management) 2วัน

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM For IATF 16949)

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator (KPI) & Action Plan Technique )

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator (KPI) & Action Plan Technique )


การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน
Key Performance Indicator (KPI) & Action Plan Technique

 

บทนำ
    ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่เรื่องการประเมินผลองค์กร และการกำหนดตัวชี้วัด (Performance Measurement and Key Performance Indicators) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะ และมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการบริหารองค์กร ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
 
   การกำหนด KPI มีกระบวนการและวิธีการมากมายขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้หลักการของผู้ปฏิบัติแต่ทั้งหมดก็ต้องการเพียงตัวที่ใช้ชี้วัดความสำเร็จของการทำงานเท่านั้น ในหลักสูตรนี้ วิทยากรได้มีการผนวก แนวคิดการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานในระบบบริหารต่างๆ ออกแบบช่วงเวลาที่ควรมีการกำหนด KPI ดังนี้
 
   ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี 3 ช่วงคือ
1.    ช่วงหลังการกำหนดวัตถุประสงค์องค์กร จะเป็น KPI เรื่องการเงิน
2.    ช่วงออกแบบกระบวนการจำเป็น KPI ที่ใช้ชี้วัดความสำเร็จภาพรวมของกระบวนการ
3.    ช่วงการแบ่งหน้าที่ จะเป็น KPI รายบุคคล
 
และได้มีการนำเอาหลักการทางสถิติเข้ามาใช้ในการศึกษาข้อมูลและแนวโน้มเพื่อใช้ในการกำหนด KPI ที่มีความเป็นไปได้และท้าทาง ไม่ใช้เพียงการคาดเดา
   เมื่อองค์กรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเรียบร้อยแล้ว ภาระอันหนักอึ้งอย่างหนึ่งของคนทำงาน โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานต่างๆคือ การจัดทำแผนงาน/โครงการพร้อมกับแผนการดำเนินงานหรือที่นิยมเรียกกันว่า Action Plan นั่นเอง หลายคนมีคำถามว่าจะทำอย่างไรให้ Action Plan มีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนถามว่ามันคืออะไร เจ้านายบอกให้ทำ Action Plan ถ้าให้แปลเป็นไทยก็พอเข้าใจว่ามันคือแผนปฏิบัติงานหรือแผนการดำเนินงาน ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความหมายของคำว่า Action Plan แต่...อยู่ที่ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนและใน Action Plan ควรมีอะไรบ้าง
   ISO 9001:2015 ข้อ 6.2.2 ได้มีการอธิบายสิ่งที่ควรมีอยู่ในแผนดังนี้
 
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ KPI จากนโยบายองค์กรและภาระงาน
   2. เพื่อให้เกิดความรู้และมีทักษะการจัดทำแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
   3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   บทนำ
                     - ธุรกิจ คืออะไร
                     - SDCA และ PDCA เพื่อการบริหาร
                     - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำงานในแต่ละระดับการบังคับบัญชา
                     - ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพและ KPI
                     - ข้อกำหนดระบบบริหารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การกำหนด KPI
                    Key Performance Indicators
                     - KPI คืออะไร
                     - หลักการกำหนดโดยSMART และมิติของ KPI
                     - ขั้นตอนในการกำหนด KPIs
                     - การกำหนดดัชนีชี้วัด “ด้านการเงิน”
                     - การกำหนดดัชนีชี้วัดงานแต่ละ “กระบวนการ”
                     - การกำหนดดัชนีชี้วัดงานใน “ระดับตำแหน่ง”
                     - Workshop
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30   เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย
                     - เทคนิค 1.การกำหนดเป้าหมายจากสถิติความน่าจะเป็น
                     - เทคนิค 2.การกำหนดเป้าหมายจาก Linear
                    เทคนิคการวางแผนงาน
                     - เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบัน
                     - ศึกษาสาเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
                     - ศึกษาแนวทางจัดการและเลือกแนวทาง
                     - ศึกษารายละเอียดขั้นตอนและจัดทำแผน
                     - Workshop
                     - การวัดและการรายงานผล
                     - Q&A

KPI & Action Plan Technique

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60%  Workshop 40% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้
   - ใช้หลักการระดมสมองและการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการกำหนด KPI และ Action Plan


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน Key Performance Indicator (KPI) & Action Plan Technique