ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1 วัน

เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM For IATF 16949)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต

การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator (KPI) & Action Plan Technique )

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator (KPI) & Action Plan Technique )


การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน
Key Performance Indicator (KPI) & Action Plan Technique

 

บทนำ
    ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ได้แก่เรื่องการประเมินผลองค์กร และการกำหนดตัวชี้วัด (Performance Measurement and Key Performance Indicators) ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารสามารถทราบถึงสถานะ และมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารสามารถใช้ในการบริหารองค์กร ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล
 
   การกำหนด KPI มีกระบวนการและวิธีการมากมายขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้หลักการของผู้ปฏิบัติแต่ทั้งหมดก็ต้องการเพียงตัวที่ใช้ชี้วัดความสำเร็จของการทำงานเท่านั้น ในหลักสูตรนี้ วิทยากรได้มีการผนวก แนวคิดการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงานในระบบบริหารต่างๆ ออกแบบช่วงเวลาที่ควรมีการกำหนด KPI ดังนี้
 
   ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี 3 ช่วงคือ
1.    ช่วงหลังการกำหนดวัตถุประสงค์องค์กร จะเป็น KPI เรื่องการเงิน
2.    ช่วงออกแบบกระบวนการจำเป็น KPI ที่ใช้ชี้วัดความสำเร็จภาพรวมของกระบวนการ
3.    ช่วงการแบ่งหน้าที่ จะเป็น KPI รายบุคคล
 
และได้มีการนำเอาหลักการทางสถิติเข้ามาใช้ในการศึกษาข้อมูลและแนวโน้มเพื่อใช้ในการกำหนด KPI ที่มีความเป็นไปได้และท้าทาง ไม่ใช้เพียงการคาดเดา
   เมื่อองค์กรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเรียบร้อยแล้ว ภาระอันหนักอึ้งอย่างหนึ่งของคนทำงาน โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานต่างๆคือ การจัดทำแผนงาน/โครงการพร้อมกับแผนการดำเนินงานหรือที่นิยมเรียกกันว่า Action Plan นั่นเอง หลายคนมีคำถามว่าจะทำอย่างไรให้ Action Plan มีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนถามว่ามันคืออะไร เจ้านายบอกให้ทำ Action Plan ถ้าให้แปลเป็นไทยก็พอเข้าใจว่ามันคือแผนปฏิบัติงานหรือแผนการดำเนินงาน ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ความหมายของคำว่า Action Plan แต่...อยู่ที่ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนและใน Action Plan ควรมีอะไรบ้าง
   ISO 9001:2015 ข้อ 6.2.2 ได้มีการอธิบายสิ่งที่ควรมีอยู่ในแผนดังนี้
 
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ KPI จากนโยบายองค์กรและภาระงาน
   2. เพื่อให้เกิดความรู้และมีทักษะการจัดทำแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
   3. เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   บทนำ
                     - ธุรกิจ คืออะไร
                     - SDCA และ PDCA เพื่อการบริหาร
                     - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำงานในแต่ละระดับการบังคับบัญชา
                     - ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพและ KPI
                     - ข้อกำหนดระบบบริหารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การกำหนด KPI
                    Key Performance Indicators
                     - KPI คืออะไร
                     - หลักการกำหนดโดยSMART และมิติของ KPI
                     - ขั้นตอนในการกำหนด KPIs
                     - การกำหนดดัชนีชี้วัด “ด้านการเงิน”
                     - การกำหนดดัชนีชี้วัดงานแต่ละ “กระบวนการ”
                     - การกำหนดดัชนีชี้วัดงานใน “ระดับตำแหน่ง”
                     - Workshop
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30   เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย
                     - เทคนิค 1.การกำหนดเป้าหมายจากสถิติความน่าจะเป็น
                     - เทคนิค 2.การกำหนดเป้าหมายจาก Linear
                    เทคนิคการวางแผนงาน
                     - เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบัน
                     - ศึกษาสาเหตุที่ทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
                     - ศึกษาแนวทางจัดการและเลือกแนวทาง
                     - ศึกษารายละเอียดขั้นตอนและจัดทำแผน
                     - Workshop
                     - การวัดและการรายงานผล
                     - Q&A

KPI & Action Plan Technique

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60%  Workshop 40% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้
   - ใช้หลักการระดมสมองและการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการกำหนด KPI และ Action Plan


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน Key Performance Indicator (KPI) & Action Plan Technique