ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 3วัน

เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ GMP Medical Devices

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY WHY ANALYSIS และหลักการ 3 GEN

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY WHY ANALYSIS และหลักการ 3 GEN


การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย
WHY WHY ANALYSIS และหลักการ 3 GEN

บทนำ
   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังระดับของปัญหาอาจอยู่รูปแบบต้องปรับปรุงหรือต้องแก้ไข
 
   ปัญหาเป็นสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
 
   แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ในอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการประยุกต์ใช้หลักการแก้ไขปัญหาหลากหลายประเภทเข้ามาใช้เช่น QCC  ,QC Story  , 8-Disciplines (8D) ,5 Principles  ,CAR & PAR เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงกระบวนการทั้งหมด ซึ่งจะพบว่าผู้ที่แก้ไขรู้เพียงกระบวนการไม่รู้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์หรือแสดงผลก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้


   เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามีมากมายหลายหลายแต่ที่นิยมใช้กันคือ Why-Why Analysis
 
   แนวคิดของ Why – Why Analysis 
เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการอย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่ง “ไม่ใช่การคิดแบบคาดเดา ,นั่งเทียน หรือ เหวี่ยงแห่” โดยหลักการวิเคราะห์ “ทำไม” ซึ่งจะมีลักษณะการวิเคราะห์ 2 ประเภทคือ
   1. มองจากสภาพที่ควรจะเป็น
ใช้ในลักษณะ : ถ้ากลไกในการเกิดของปรากฏการณ์สามารถมองเห็นปัญหาได้โดยทันทีหรือสามารถพิสูจน์ปัญหาได้ง่ายที่หน้างานอย่างชัดเจน
   2.   มองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฏี
ใช้ในลักษณะ : ถ้ากลไกในการเกิดของปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างเข้าใจยาก วิธีการมองจากหลักเกณฑ์หรือทฤษฏี ก็น่าจะเหมาะกว่า
 
   ในการวิเคราะห์ทำให้ได้สาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหาหลักการที่ผู้วิเคราะห์ต้องมีการดำเนินงานคือ การบริหารโดยข้อเท็จจริง  (Management  By  Fact)  มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาทุกอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ  น้อยๆ  จนกระทั่งปัญหาใหญ่ๆ  โดยการบริหารข้อเท็จจริง  เป็นพื้นฐานในการสังเกตการณ์  สภาพปัญหา  และวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา  ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาได้ถูกต้อง   ตรงจุด  เกาได้ถูกที่คัน  การจะได้ซึ่งข้อเท็จจริง  จะไม่ใช่แค่ดูรายงาน  ดูข้อมูล  แต่จะต้องลงไปดู  ฟัง  สัมผัส  กับพื้นที่จริงหรือลองทำจริงๆ  ดูของจริง  สถานการณ์จริงในการปฏิบัติ
 

 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการวิเคราะห์สาเหตุโดย WHY-WHY ANALYSIS และหลักการ 5 GEN
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   บทนำ
                      - ปัญหาและประเภทสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
                      - กระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆ
                      - หลักการ 5 Gen สำหรับวิเคราะห์ปัญหา
                     Why-Why Analysis
                      -  แนวคิดการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของ Why-Why Analysis
                      -  ขั้นตอนการวิเคราะห์  Why-Why Analysis
                      -  1. การระบุปัญหาและทำให้ปรากฏการณ์ชัดเจน
                      -  Work Shop การทบทวนปัญหาให้ชัดเจน
                      -  2.ทำความเข้าใจกับระบบ (โครงสร้าง) ของสิ่งที่จะทำการวิเคราะห์
                      -  Work Shop การทำความเข้าใจระบบโครงสร้างของปัญหา
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30     -  3. กำหนดแนวทางของ “การวิเคราะห์ Why-Why Analysis”
                       -  4 การวิเคราะห์ด้วยคำว่า “ทำไม”
                       -  Work Shop การวิเคราะห์
                       -  5. ยืนยัน และ ทบทวนการวิเคราะห์
                       -  6. เสนอมาตรการปรับปรุงและแผนการดำเนินงาน
                       -  Work Shop กำหนดมาตรการแก้ไข (นำเสนอผลการวิเคราะห์และ อภิปราย)
                       -  Q&A


การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY WHY ANALYSIS และหลักการ 3 GEN

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้หลักการระดมสมองร่วมทำกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY WHY ANALYSIS และหลักการ 3 GEN