ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For Responsible Business Alliance (RBA)

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การบำรุงเชิงคุณภาพ ( Quality Maintenance )

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

จริยธรรมเพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Ethic for Successful Working)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการวางแผนงาน Action Plan Technique

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการวางแผนงาน Action Plan Technique


เทคนิคการวางแผนงาน
Action Plan Technique

บทนำ
ในปัจจุบันทุกองค์กรจะมีการดำเนินกิจกรรมแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนคืองานที่ต้องทำเป็นประจำ กับงานที่ทำขึ้นมาเฉพาะ ซึ่งมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จ มีต้นทุน และคุณภาพ ที่ต้องการเฉพาะเจาะจง ซึ่งงานที่กล่าวมานั้นบางองค์กรก็เป็นผู้ดำเนินการเอง บางองค์กรก็ให้ผู้รับจ้างช่วงเป็นผู้ดำเนินการให้ เช่น งานซ่อม สร้าง กิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้ดำเนินการส่วนใหญ่ไม่ได้มีการบริหารงานที่มีลักษณะเฉพาะนี้ มักอาศัยประสบการณ์ การทดลองทำ ตามความคืบหน้า และสภาพปัญหาที่เจอในแต่ละช่วงทำให้เกิดปัญหาที่ตามมา เช่น การส่งมอบไม่ทันตามกำหนด คุณภาพไม่สอดคล้องกับที่ต้องการ และต้นทุนการดำเนินงานที่บานปลาย ทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการ และผู้ดำเนินการในโครงการนั้นๆ
 
   ในการดำเนินการทุกกิจกรรมมีการอาศัยหลักการบริหารที่หลายคนนั้นรู้จักและมักคุ้นกันดี คือ PDCA แต่ปัญหาคือความเข้าใจ และทักษะในการประยุกต์ใช้ที่ยังขาดประสิทธิผล เช่น การวางแผน ( การกำหนดรายละเอียดที่ต้องทำล่วงหน้า กำหนดหน้าที่ กำหนดเวลา และทรัพยากรที่จำเป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนมีมากมายหนึ่งในเครื่องมือนั้นคือ
 
และผังลูกศรเพื่อใช้ในการแสดงความสัมพันธ์และหาค่าเวลาต่างๆเพื่อใช้ในการวางแผนโรงการ
 
แล้วนำผลที่ได้มาจัดทำแผนการดำเนินงาน
 
    ในบางกรณีเมื่อวางแผนเสร็จสิ้นอาจพบว่าระยะเวลาที่ใช้อาจเกินกำหนดที่ต้องการดังนั้นผู้วางแผนต้องมีความเข้าใจกับหลักการเร่งรัดโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนแผนใหม่
 
Gantt Chart  เป็นกราฟแท่งในแนวนอนซึ่งแสดงขอบเขตของระยะเวลาของกิจกรรมแต่ละขั้นตอน โดยรายชื่อกิจกรรมจะถูกแสดงไว้ในแนวตั้งด้านซ้ายมือ ระยะเวลาการทำงานจะแสดงในแนวนอนของแผนภาพ
 
   5W 1H หรือบางครั้งเรียกว่า Five Ws and How, 5W1H, or Six Ws ซึ่งเป็นคำถามที่คำตอบจะกลายเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการตัดสินใจดำเนินการ เช่น การแก้ไขปัญหา การกำหนดแผนงาน การกำหนดกลยุทธ์ การตลาด ฯลฯ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ 6 ประเด็น
 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในหลักการของการวางแผนงานและมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคนิค PERT / CPM , Gantt Chart  , 5W 2H ในการวางแผนงาน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน วิศวกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00    แนวคิดและหลักการ
                        - ความหมายและลักษณะของโครงการ
                        - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                        - ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการและบริหารงานปกติ
                        - PDCA แนวทางการบริหารเพื่อทำให้เกิดประสิทธิผล
                     เทคนิคการวางแผนงาน
                        - ขั้นตอนการวางแผนงาน
                        - กำหนดวัตถุประสงค์
                        - ผังโครงสร้างรายการหมวดงาน หรือ  (WBS)
                        - การจัดทีมงาน                              
                        - จัดทำแผนงานสำหรับโครงการ
                        - 6 ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการใช้ PERT / CPM ในการวางแผน
                           * การจัดทำตารางกิจกรรมและการเชื่อมโยงงานในโครงการโดยเทคนิคPERT/ CPM
                        - Workshop  การสร้าง PERT/CPM
12.00-13.00      - พัก
13.00-17.00         * การหาค่า  ES,EF,LS,LF,Critical Path และค่า Slack,ơ
                        - Workshop  การหาค่า ES,EF,LS,LF, Critical Path ,Slack,ความแปรปรวน   
                        - การจัดทำแผนงาน โดย Gantt Chart  , 5W 2H
                        - Workshop  การจัดทำแผนงาน
                     การทบทวนเร่งรัดแผนงาน
                        - การเร่งรัดและการปรับปรุงแผนงาน
                        - Workshop  การเร่งรัดแผนงานและการปรับปรุงแผนงาน
                        - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยหลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมในการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร
   - จำนวน 4-6 กลุ่ม ไม่จำกัดคนในแต่ละกลุ่มแต่ต้องมีความรู้ในโครงการนั้นๆ


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการวางแผนงาน Action Plan Technique