ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001:2018

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016 AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM STANDARD IATF16949 (1st Edition 1 October 2016)

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control


การควบคุมด้วยการมองเห็น
Visual Control

บทนำ

   ในการทำงานอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย หนึ่งในปัจจัยนั้นคือการรับรู้
   ทำไม Visual Control จึงมีความจำเป็นในการทำงาน
1. คนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มักทำผิดพลาด
   - รู้กลไกของการไม่ระมัดระวังและการกระทำในระดับที่ต้องอาศัยความรู้
2. ความผิดพลาดของคนเป็นผลผลิตของกิจกรรมของเซลสมอง
    - รู้ความสามารถในการตัดสินใจจะด้อยที่สุด
3. ความผิดพลาดของคนถูกควบคุมด้วยการทำงานของสายตา
    - ขึ้นอยู่กับขอบเขตของสายตาและข้อมูลที่ได้จากสายตา
ในปี 1885 นักจิตวิทยาชาวเยอรมันชื่อ เฮอร์แมน เอบินเฮาส์  ได้กล่าวถึงโค้งการลืมไว้เป็นครั้งแรกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเร็วที่เราลืมข้อมูลใหม่ที่เราเพิ่งเรียนรู้ไปหยกๆ โดยจะเลือนหายเร็วที่สุดในช่วง 1-2 ชั่วโมงแรกของการพยายามจำ ดังนั้น ถ้าไม่ยอมทบทวนความจำเป็นระยะในระหว่างที่สมองพยายามจดจำซึ่งเป็น กระบวนการที่ต้องใช้เวลา คุณอาจจะต้องเรียนรู้ข้อมูลเดิมใหม่อีกครั้งในวันถัดไป
 
   การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) เป็นระบบควบคุมการทำงานที่ทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าใจขั้นตอนการทำงาน  เป้าหมาย  ผลลัพธ์การทำงานได้ง่ายและชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติต่าง ๆ และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว  โดยใช้  บอร์ด  ป้าย สัญลักษณ์ สีและอื่น ๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบถึงข้อมูลข่าวสาร  ที่สำคัญของสถานที่ทำงาน เจ้าหน้าที่ออกแบบติดตั้ง และบุคคลกรที่เกี่ยวข้องทุกคน จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ Visual Control ในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
 
การใช้ Visual Control มีหลัก  ดังนี้
   1. ควรเลือกใช้ทั้งขนาด รูปร่าง และสีให้เหมาะสม กับวัตถุประสงค์
   2. ติดอยู่ในระดับ หรือตำแหน่งที่ผู้ปฏิบัติเห็นได้ชัดเจน
   3. สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานจริง
   4. ไม่ควรมีเยอะจนเกิดความสับสน
 
การประยุกต์ใช้ Visual Control มีหลัก ดังนี้
1. งานที่ต้องมีการตัดสินใจ ควรมีป้ายบอกขั้นตอนการตัดสินใจ หรือมาตรฐานการตัดสินใจ เช่น กรณีที่ทำถูกต้อง หรือกระทำผิด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจได้ทันที ต้องทำสิ่งใดก่อนหลัง เป็นต้น
2. งานที่มีอันตราย ควรมีป้ายบอกขั้นตอน ข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ เช่นป้ายสวมอุปกรณ์ก่อนเข้าทำงาน ระวังศีรษะ ระวังพื้นลื่น ระวังเครื่องจักร เป็นต้นครับ
3. ตำแหน่งของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ควรมีป้ายบอก เพื่อกำหนด ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการติดตั้ง,ใช้งาน เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ต่างๆ
4. งานที่ต้องควบคุม เช่น การควบคุมคุณภาพ ,การควบคุมการผลิต ควรมีป้ายบอกสถานะต่างๆ
5. อื่นๆ  เพื่อการสื่อสารในองค์กร เช่น นโยบาย,เป้าหมายองค์กร เป็นต้น
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจแนวคิดการควบคุมด้วยการมองเห็นรวมถึงขั้นตอนและชนิดของ Visual Control
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้รวมถึงพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 บทนำ
                   - องค์ประกอบในพื้นที่ทำงานและเป้าหมายการทำงาน
                   - ทำไม การบริหารจัดการด้วยสายตา จึงมีความจำเป็นในการทำงาน
                   - โค้งการลืม (เส้นโค้งลืม Ebbinghaus)
                   - ความสามารถการรับข้อมูลข่าวสาร โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5
                   - ตาเรามองเห็นอะไรบ้าง
                  Visual Control
                   - Visual Control คืออะไร
                   - เครื่องมือสำหรับการสื่อสารของ Visual Control
                   - ผลลัพธ์สำคัญ 3 ประการในการใช้ Visual Control
                   - งานที่ต้องประยุกต์ใช้ Visual Control
                   - 5S พื้นฐานของ  Visual Control
                   - ระบบการตรวจสอบหน้างาน
                   - ระบบการแจ้งเตือน
                   - ระบบการหยุดทำงานอัตโนมัติ
                   - ระบบการป้องกันความผิดพลาดแบบอัตโนมัติ
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
                   - งานที่ต้องมีการตัดสินใจ
                   - งานที่มีอันตราย
                   - ตำแหน่งของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์
                   - งานที่ต้องควบคุม
                  ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ Visual Control
                   - ขั้นตอนการประยุกต์ใช้
                   - Workshop (สำรวจหน้างานและการออกแบบ Visual Controlพร้อมนำเสนอ)
                   - Q&A

รูปแบบการดำเนินกิจกรรม
-    ทฤษฎี 40 Workshop 60

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้

- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การควบคุมด้วยการมองเห็น Visual Control