ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)

ข้อกำหนด Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949(Manufacturing Process Audit & Product Audit)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ


เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันทุกๆองค์กรต่างมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องรับกับสภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนั้นการดำเนินงานขององค์กรจึงมีงานโครงการซึ่งเป็นงานประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดขึ้นมาในองค์กร งานโครงการบางงานก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ บางโครงการก็เป็นโครงการขนาดเล็ก บางโครงการก็แทรกอยู่กับงานประจำ ซึ่งทุกโครงการล้วนแล้วแต่มีการใช้ทรัพยากร ซึ่งต้องการการวางแผน การบริหารจัดการและการควบคุมโครงการอย่างดีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ของงบประมาณ เวลาและคุณภาพที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในหลักการของการวางแผนและการบริหารโครงการโดยใช้เทคนิค PERT / CPM
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคนิค PERT / CPM ในการวางแผนโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และพนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม
 
09.00-12.00    แนวคิดและหลักการ
                        - ความหมายและลักษณะของโครงการ
                        - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                        - ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการและบริหารงานปกติ
                        - วงจรการพัฒนาโครงการ
                     การวางแผนบริหารโครงการ
                        - ขั้นตอนการวางแผนโครงการ
                        - กำหนดวัตถุประสงค์โครงการ
                        - ผังโครงสร้างรายการหมวดงาน หรือ  (WBS)
                        - จัดองค์กรและและทีมงาน                              
                        - กำหนดระบบการบริหารงานพื้นฐาน
                        - จัดทำแผนงานสำหรับโครงการ
                        - 6 ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการใช้ PERT / CPM ในการวางแผนโครงการ
                           * การจัดทำตารางกิจกรรมและการเชื่อมโยงงานในโครงการโดยเทคนิคPERT / CPM
                        - Workshop การสร้าง PERT/CPM
12.00-13.00      - พัก
13.00-17.00           * การหาค่า  ES,EF,LS,LF
                            * การหาค่า  ES,EF,LS,LF,Critical Path และค่า Slack,ơ
                        - Workshop  การหาค่า ES,EF,LS,LF, Critical Path ,Slack,ความแปรปรวน   
                        - การจัดทำแผนโครงการ
                        - Workshop  การจัดทำแผนโครงการ
                        - การเร่งรัดโครงการและการปรับปรุงแผนโครงการ
                        - Workshop  การเร่งรัดโครงการและการปรับปรุงแผน   
                        - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL: 089-9993466 (อุดมศักดิ์)

TEL: 090-4649464  ,  095-4469446 (กฤตติกา)
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ