ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 3วัน

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

ฝึกอบรม ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ


ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

หลักการและเหตุผล
   การสื่อสารทาง Email ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จำเป็นกับทุกองค์กร เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวก สามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันการเขียน Email จึงเป็นที่นิยมกันในแวดวงธุรกิจและมีหลากหลายเชื้อชาติที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นช่องทางการสื่อสารในการทำธุรกิจดังนั้น รู้แบบและภาษาที่ใช้ในการเขียนจึงต้องปรับให้เกิดรู้แบบที่เป็นสากล เช่นการใช้ ภาษาอังกฤษ การใช้ลายเซ็น การกล่าวขอบคุณ รวมถึงการแนะนำตัว
   ด้วยเหตุผลเหล่านี้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ Email ในการสื่อสารในธุรกิจจึงจำเป็นต้องเรียนรูและพัฒนาทักษะการเขียนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ 
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและมีทักษะการเขียน Email ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้รับสื่อ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน เลขานุการ

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                      กิจกรรม
09.00-12.00   บทนำ
                      - ประเภทของ Email ในธุรกิจ
                        * การเขียนจดหมายแบบไม่เป็นทางการ
                        * การเขียนจดหมายแบบเป็นทางการ
                      - คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน Email
                      - Workshop
                    การเขียน email
                      - การเขียนหัวข้อ Email
                      - การเขียนทักทายอย่างเป็นทางการ
                      - การเขียนรายละเอียด Email
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30    - Workshop
                     - เทคนิคการสรุปข้อความใน Email และการปรับภาษาให้เหมาะสมในการสื่อสาร
                     - Workshop
                     - การกล่าวอ้างอิงถึงเอกสารแนบ
                     - การลงท้ายอีเมล์ส่วนตัว
                     - การเขียนลายเซ็น
                     - Workshop
                     - Q&A

หมายเหตุ   ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับพอใช้ – ดี

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 , 0904649464 , 0954469446 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ