ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรม การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ


การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
    ปัญหาความผิดพลาด(Human error)และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน(WI)ของพนักงานในฝ่ายผลิต มักจะส่งผลต่อผลผลิต, คุณภาพ, ต้นทุน, การส่งมอบและความปลอดภัย ดังนั้นถ้าหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้นที่มีความสำคัญ เพราะมีความใกล้ชิดกับเนื้องานการผลิต,การทำงานต่างๆ และพนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถบริหารจัดการปัญหาต่างๆที่รับผิดชอบไปได้ด้วยดีอย่างเป็นระบบมีประสิทธิผล ก็จะทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปด้วยดี แต่ปัญหาในการจัดการ ของหัวหน้างานที่พบมากในทุกองค์กร คือ ขาดความรู้และทักษะในการวางแผน การปรับปรุงงาน การสอนงาน และการตรวจติดตามงาน

วัตถุประสงค์ 
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจพบปัญหาและบ่งชี้ปัญหาได้
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนแก้ไขปรับปรุงความผิดพลาดและ  ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานได้
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอนงาน,ตรวจติดตามงานของพนักงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                 กิจกรรม
09.00-12.00 น.      - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมของแต่ละสายงาน
                            - ปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหา
                            - Human errorและความผิดพลาดสูญเสียต่างๆ
                            - หน้าที่ของหัวหน้างานสู่การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ
                            - ความหมายและหลักการของ PDCA
                            - การระบุปัญหาและการสืบสวนหาสาเหตุของปัญหา
                            - ขั้นตอนและวิธีการวางแผนงานเพื่อปรับปรุงและป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงานอย่างเป็นระบบ
                            - เทคนิคการวางแผนงาน
                            - Workshop
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - เทคนิคการสอนงานพนักงาน
                            - การตรวจติดตามการทำงานของพนักงาน
                            - การสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน
                            - การสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้พนักงาน
                            - Workshop
                            - TWI ทักษะพื้นฐานที่หัวหน้างานพึงมี
                            - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ