ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมสัมมนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ฝึกอบรม การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ


การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
    ปัญหาความผิดพลาด(Human error)และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน(WI)ของพนักงานในฝ่ายผลิต มักจะส่งผลต่อผลผลิต, คุณภาพ, ต้นทุน, การส่งมอบและความปลอดภัย ดังนั้นถ้าหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้นที่มีความสำคัญ เพราะมีความใกล้ชิดกับเนื้องานการผลิต,การทำงานต่างๆ และพนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถบริหารจัดการปัญหาต่างๆที่รับผิดชอบไปได้ด้วยดีอย่างเป็นระบบมีประสิทธิผล ก็จะทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปด้วยดี แต่ปัญหาในการจัดการ ของหัวหน้างานที่พบมากในทุกองค์กร คือ ขาดความรู้และทักษะในการวางแผน การปรับปรุงงาน การสอนงาน และการตรวจติดตามงาน

วัตถุประสงค์ 
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจพบปัญหาและบ่งชี้ปัญหาได้
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนแก้ไขปรับปรุงความผิดพลาดและ  ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานได้
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอนงาน,ตรวจติดตามงานของพนักงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                 กิจกรรม
09.00-12.00 น.      - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมของแต่ละสายงาน
                            - ปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหา
                            - Human errorและความผิดพลาดสูญเสียต่างๆ
                            - หน้าที่ของหัวหน้างานสู่การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ
                            - ความหมายและหลักการของ PDCA
                            - การระบุปัญหาและการสืบสวนหาสาเหตุของปัญหา
                            - ขั้นตอนและวิธีการวางแผนงานเพื่อปรับปรุงและป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงานอย่างเป็นระบบ
                            - เทคนิคการวางแผนงาน
                            - Workshop
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - เทคนิคการสอนงานพนักงาน
                            - การตรวจติดตามการทำงานของพนักงาน
                            - การสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน
                            - การสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้พนักงาน
                            - Workshop
                            - TWI ทักษะพื้นฐานที่หัวหน้างานพึงมี
                            - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ