ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

การบริหารโครงการ ( Project Management )

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)

ฝึกอบรม PDCA


เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)

หลักการและเหตุผล
   หัวหน้างานเป็นผู้บริหารระดับต้นที่มีความสำคัญ เพราะมีความใกล้ชิดกับเนื้องานการผลิต,การทำงานต่างๆ และพนักงานระดับปฏิบัติการ ดังนั้นถ้าหัวหน้างานสามารถบริหารจัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบไปได้ด้วยดีอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผล ก็จะทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปด้วยดี แต่ปัญหาในการจัดการ ของหัวหน้างานที่พบมากในทุกองค์กร คือ ขาดความรู้และทักษะในการวางแผน การตรวจติดตามงาน และการปรับปรุงงาน
   PDCA เป็นวงจรและเทคนิคในการบริหารงาน ให้ประสบความสำเร็จและเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ที่ช่วยให้หัวหน้างานสามารถวางแผน การตรวจติดตาม(การบริหารเวลา) และการปรับปรุงคุณภาพงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการบริหารงานโดยใช้  PDCA
   2.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำหลักการบริหารโดยใช้ PDCA ไปประยุกต์ ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   หัวหน้างาน หรือเที่ยบเท่า

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา           กิจกรรม
09.00-12.00 น. - ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงาน
                       - ความหมายและหลักการของ PDCA
                       - วัตถุประสงค์และความสำคัญของการวางแผน
                       - ขั้นตอนและวิธีการวางแผนงาน
                       - การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงาน
                       - เทคนิคการวางแผนงาน
                       - Workshop การวางแผนงาน
12.00-13.00 น. -พัก
13.00-16.30 น. - การกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
                       - การติดตามและประเมินผลแผนการทำงาน
                       - เทคนิคและวิธีการบริหารเวลาเพื่อการติดตามงาน
                       - การสร้างมาตรฐานการทำงานและการปรับปรุงคุณภาพงาน
                       - การเลือกใช้เครื่องมือเพื่อการปรับปรุงคุณภาพงาน
                       - Workshop
                       - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรม PDCA