ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator (KPI) & Action Plan Technique )

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 , ELV And REACH)

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) 2 วัน

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล(สำหรับผู้บริหาร ทีมงานส่งเสริม-ตรวจประเมิน และคณะดำเนินกิจกรรม 5ส)

เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)


การบริหารตามนโยบาย
(Policy Management : PM)

บทนำ
    ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คือ TQM (JUSE , คณะกรรมการ Deming Prize) ได้ให้ความหมายว่า  “กิจกรรมที่เป็นระบบ ( Systematic Activities ) ที่บริษัทดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการด้วยราคาและเวลาส่งมอบที่เหมาะสม”
 
   TQM มาจากคำว่า TQC (Total Quality Control) ของญี่ปุ่น หรือบางทีญี่ปุ่นก็เรียกว่า “CWQC” (Company-Wide Quality Control) ในญี่ปุ่นสับสนกับ คำว่า QC ควบคุมคุณภาพ เมื่อใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นกลับแปลว่า ‘ฮินชิทสุ คันริ’ ซึ่งหมายถึง QM บริหารคุณภาพ ทำให้ทุกวันนี้ทั่วโลกรู้จักหลักการบริหารชนิดนี้ในนาม TQM

                       
   JUSE ได้ให้คำนิยามของ Policy Management หมายถึง “กิจกรรมที่ทำร่วมกันทั่วทั้งบริษัทเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของแผนงานหรือนโยบายระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น ที่กำหนดขึ้นมาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 
   ดังนั้น Hoshin Kanri เมื่อแปลความหมายจึงมักเรียกว่า การบริหารจัดการนโยบาย หรือ Policy Management ) เป็นการดำเนินการแบบ Top-Down ที่มีการเรียงลำดับความสำคัญของงาน และการจัดสรรทรัพยากร บุคคลากร ทรัพย์สิน และข้อมูลไปใช้ตามลำดับความสำคัญของงานนั้นๆ โดยมุ่งที่จะ "หลุดพ้นจากสภาพเดิม" (Breakthrough) หรือหลุดพ้นจากสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ระบบการบริการนโยบาย Suyama’s style
 
 

 

วัตถุประสงค์
   เพื่อทำให้พนักงานในทุกระดับที่ต้องมีการทำงานร่วมกันเข้าใจหลักการบริหารโดยนโยบาย โดยใช้แนวคิดของ Suyama และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในฝ่ายของตนจนเกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย : ประธานกรรมการ  ผู้จัดการ หัวหน้างาน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00- 12.00  บทนำ
                     - วิวัฒนาการของ TQM , TQM คืออะไร
                     - รูปแบบแนวคิด TQM :  The Juse’s TQM Model , Japanese  
                        Standard Association , TVM Model Dr.Veerapot Lueprasitsakul ,  
                        Thailand Quality Award , Kano's House
                     การบริหารนโยบาย (Policy Management)
                      - Hoshin Kanri หรือ Policy Management คืออะไร
                      - Hoshin Tenkai หรือ Policy Deployment คืออะไร
                      - ปัญหาของการบริหารโดยใช้นโยบาย
                    ขั้นตอนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
                      PLAN
                      - นโยบายของประธาน : การกำหนดเป้าหมายและมาตรการปฏิบัติ
                      - การกำหนด Management Point  หรือ Control Point
                      - ตัวอย่างเอกสารนโยบายของกรรรมการผู้จัดการ
                      - Workshop
                      - นโยบายของผู้จัดการ : การกำหนดเป้าหมายและมาตรการปฏิบัติ                     
                      - C-E Policy Deployment สำหรับกำหนดนโยบายผู้จัดการ
12.00-13.00   พัก
13.00-16.00    - ตัวอย่าง เอกสารนโยบายของผู้จัดการ
                      - Workshop
                      - C-E Policy Deployment วิเคราะห์มาตรการดำเนินงานระดับแผนก
                      - ตัวอย่าง เอกสารแผนกิจกรรรม
                      - Workshop
                      DO
                      - การสื่อสารและทำความเข้าใจแผนงาน
                      - การปฏิบัติและการควบคุมการดำเนินงานตามแผน
                      CHECK
                      - ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
                      - การตรวจสอบจุดควบคุม (Control Point) และบ่งชี้ปัญหา
                      ACTION
                      - การแก้ไขปัญหา
                      - แก้ไขปรับปรุงระบบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
                     การวินิจฉัยโดยผู้บริหารระดับสูง
                     Q&A


รูปแบบการอบรม
ทฤษฏี 40 % และปฏิบัติ  70%
Workshop เสมือนจริงโดยกำหนดนโยบายของประธานกรรมการจนได้แผนการปฏิบัติ ( PLAN)

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)