ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นเป็นเลขนาทีหลักเดียว Single Minute Exchange of Die (SMED)

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบริหารข้ามสายงาน  Cross Functional Management(CFM)


การบริหารข้ามสายงาน 
Cross Functional Management(CFM)

บทนำ
    ในสภาวะการปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรธุรกิจต่างๆจึงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มที่จะใช้แนวคิดการจัดการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการบริหารและการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น แนวคิดการบริหารที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คือ TQM (JUSE , คณะกรรมการ Deming Prize) ได้ให้ความหมายว่า  “กิจกรรมที่เป็นระบบ ( Systematic Activities ) ที่บริษัทดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการด้วยราคาและเวลาส่งมอบที่เหมาะสม”
 
   TQM มาจากคำว่า TQC (Total Quality Control) ของญี่ปุ่น หรือบางทีญี่ปุ่นก็เรียกว่า “CWQC” (Company-Wide Quality Control) ในญี่ปุ่นสับสนกับ คำว่า QC ควบคุมคุณภาพ เมื่อใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นกลับแปลว่า ‘ฮินชิทสุ คันริ’ ซึ่งหมายถึง QM บริหารคุณภาพ ทำให้ทุกวันนี้ทั่วโลกรู้จักหลักการบริหารชนิดนี้ในนาม TQM

   หนึ่งในยานพาหนะ คือ การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management หมายถึง “กิจกรรมที่ต้องมีการทำร่วมกันข้ามฝ่ายงานเพื่อให้บรรลุผลจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำหนดไว้ร่วมกัน ที่มุ่งเป้าหมายที่เจาะจงไปที่ “ดัชนีชี้วัดหลักของธุรกิจ (Management Elements) Elements)” เช่น Quality, Cost, Delivery, New Products Development.
 
ซึ่งในองค์กรจะมี 3 ช่วงที่ต้องใช้การบริหารงานแบบ CFM
1. พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ พื้นฐานขององค์กร
2. เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาต้องมีการร่วมกันเตรียมความพร้อม ซึ่งในระบบอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ทำให้เห็นถึงการต้องทำงานร่วมกันใน “APQP”
3. เมื่อมีปัญหาหรือต้องการปรับปรุง  การประกันคุณภาพ , บริหารต้นทุน , ควบคุมการส่งมอบ
 ( ขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละเรื่องมีความแตกต่างให้ดูคู่มือ Kurogane Kenji, “Cross-Functional Management : Principles and Practical Applications”, Asian Productivity Organization, Tokyo, 1993 เป็นแนวทาง)

ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ
 
   เมื่อมีการออกแบบระบบการทำงานเรียบร้อยแล้วแต่ละสายงานต้องเริ่มบริหารงานในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบหรือ เรียกว่าการบริหารงานประจำวัน ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจเกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขขั้นตอนการทำงานทำให้การทำงานเกิดความไม่สอดคล้องกัน หรือประเด็นด้านกลยุทธ์มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องปรับกระบวนการทำงานจึงทำให้ต้องมีการก่อตั้ง Cross Functional Team เพื่อจัดการประเด็นที่สนใจให้ลุล่วง
 
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดย Cross Functional Team :CFT
 
วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้พนักงานในทุกระดับที่ต้องมีการทำงานร่วมกันเข้าใจหลักการบริหารงานข้ามสายงานและขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวทาง CFM

กลุ่มเป้าหมาย : ประธานกรรมการ  ผู้จัดการ สำหรับการพัฒนากระบวนการด้านธุรกิจ
                     ผู้จัดการ หัวหน้างาน สำหรับการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ การการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00- 12.00 บทนำ
                    - วิวัฒนาการของ TQM , TQM คืออะไร
                    - รูปแบบแนวคิด TQM :  The Juse’s TQM Model , Japanese Standard Association ,
                      TVM Model Dr.Veerapot Lueprasitsakul , Thailand Quality Award , Kano's House
                   Cross Functional Management
                    - Cross Functional Management คืออะไร
                    - รูปแบบทีมบริหารข้ามสายงาน(Cross Functional Team)
                   การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
                    - หน้าที่ในการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ
                    - ขั้นตอนการพัฒนาระบบการบริหารงานคุณภาพ
                    - กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ
                    - วินิจฉัยองค์กรและพยากรณ์สมมุติฐานในอนาคต
                    - องค์กรและบริบทขององค์กร  SWOT
                    - ศึกษาข้อกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
                    - การกำหนดกลยุทธ์
                    - การกำหนดแนวทางธุรกิจและขอบเขตธุรกิจ
                    - การกำหนดกระบวนการ โครงสร้างองค์กร และผังกระบวนการทางธุรกิจ
                   การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach)
                    - กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน
                    - กำหนดขอบเขตของงาน
                    - สรุปปัยจัยป้อนเข้าและป้อนออกกระบวนการ  ( SIPOC )
                    - กำหนด KPI ที่ใช้ประเมินผลกระบวนการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขต
                    - เขียนขั้นตอนการทำงานในปัจจุบัน
                    - เมินปัญหาในอดีตที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงาน และ ประเมิน
                       ปัจจัยเสียงที่ทำให้เกิดปัญหา  และ ประชุมกำหนดแนวทางป้องกัน
                    - ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานโดยนำเอามาตรการป้องกันเข้าไปประยุกต์ใช้
                    - เอกสารสนับสนุนขั้นตอนการปฏิบัติงาน
                    - การสรุปหน้าที่งานแต่ละตำแหน่ง
12.00-13.00   พัก
13.00-16.30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่
                    - การตั้งทีมงานสำหรับ New Model
                    - ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ ( APQP )
                    - เฟส 1 การวางแผนและการกำหนด
                    - เฟส 2 การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
                    - เฟส 3 การออกแบบและการพัฒนาการบวนการ
                    - เฟส 4 การรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
                    - เฟส 5 ข้อมูลย้อนกลับ / การประเมินและการแก้ไข
                    - แผนการศึกษาและเตรียมความพร้อมของการผลิต APQP PLAN
                   การแก้ไข/ปรับปรุงปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย
                    - แนวคิดการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงข้ามสายงาน
                    - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดย Cross Functional Team :CFT
                    - STEP0. แต่งตั้งกลุ่ม CFT
                    - STEP 1. คัดเลือกหัวข้อของปัญหา
                    - STEP 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและตั้งเป้าหมาย
                    - STEP 3 จัดทำแผนการดำเนินการแก้ไข
                    - STEP 4 การวิเคราะห์สาเหตุ
                    - STEP 5 กำหนดมาตรการแก้ไขและแผนการดำเนินงานและ
                                  นำมาตรการตอบโต้ปัญหาไปปฏิบัติ
                    - STEP 6 ตรวจสอบผลลัพธ์
                    - STEP 7 จัดทำเป็นมาตรฐานปฏิบัติและจัดตั้งการควบคุม
                    - Q&A


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบริหารข้ามสายงาน  Cross Functional Management(CFM)