ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ

การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน(เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่ชำนาญด้านสถิติ)

การควบคุมด้วยการมองเห็นสำหรับกิจกรรม5ส (Visual Control for 5S Activity)

The British Retail Consortium (BRC)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement (FI) 1วันเน้นภาคทฤษฎี

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Small Group


การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

หลักการและเหตุผล
   กิจกรรมกลุ่มย่อย คือ กลุ่มคนที่เกิดการรวมตัวกันไม่มากนักเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ซึ่งกลุ่มย่อยจะมีลักษณะเด่น 3 ประการคือ สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน
   ปัจจุบันหลายๆองค์กรได้มีการนำกลุ่มย่อยที่มีมาดำเนินการส่งเสริมความรู้และทักษะ เพื่อนำไปปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานซึ่งจะพบว่าอัตราการประสบผลสำเร็จจะสูงเนื่องจะพื้นฐานของกลุ่มย่อยเอง ดังนั้นทีมงานหรือผู้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อยจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อทำให้กิจกรรมกลุ่มย่อยนั้นมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษากลุ่มให้เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                        กิจกรรม

09.00-12.00 น.    หลักการและแนวคิด 
                           - กิจกรรมกลุ่มย่อยคืออะไร
                           - ความสูญเสีย/สูญเปล่าในการทำงาน
                           - ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกลุ่มย่อย
                           - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยในองค์กร
                           - PDCA เพื่อการบริหารกิจกรรมกลุ่มย่อย
                         การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
                           - 11 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
                           - การค้นหา/ระบุปัญหาในสถานที่ทำงาน  
                           - การคัดเลือกหัวข้อ
                           - Workshop          
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การร่างแผนการทำงาน
                           - การวิเคราะห์และการทบทวนสาเหตุ
                           - การตั้งเป้าหมายและกำหนดวิธีการแก้ไข
                           - การวัดผลการดำเนินงาน
                           - การรายงานและแถลงผลการดำเนินงาน
                           - Workshop          
                         เครื่องมือสำหรับช่วยสำหรับ Small Group
                         Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466,090-4649464 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา กลุ่มย่อย