ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

หลักสูตรอบรมการออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Small Group


การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

หลักการและเหตุผล
   กิจกรรมกลุ่มย่อย คือ กลุ่มคนที่เกิดการรวมตัวกันไม่มากนักเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน ซึ่งกลุ่มย่อยจะมีลักษณะเด่น 3 ประการคือ สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน
   ปัจจุบันหลายๆองค์กรได้มีการนำกลุ่มย่อยที่มีมาดำเนินการส่งเสริมความรู้และทักษะ เพื่อนำไปปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานซึ่งจะพบว่าอัตราการประสบผลสำเร็จจะสูงเนื่องจะพื้นฐานของกลุ่มย่อยเอง ดังนั้นทีมงานหรือผู้ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มย่อยจึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินการ เพื่อทำให้กิจกรรมกลุ่มย่อยนั้นมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษากลุ่มให้เกิดขึ้นในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activity

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                        กิจกรรม

09.00-12.00 น.    หลักการและแนวคิด 
                           - กิจกรรมกลุ่มย่อยคืออะไร
                           - ความสูญเสีย/สูญเปล่าในการทำงาน
                           - ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกลุ่มย่อย
                           - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยในองค์กร
                           - PDCA เพื่อการบริหารกิจกรรมกลุ่มย่อย
                         การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
                           - 11 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อย
                           - การค้นหา/ระบุปัญหาในสถานที่ทำงาน  
                           - การคัดเลือกหัวข้อ
                           - Workshop          
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การร่างแผนการทำงาน
                           - การวิเคราะห์และการทบทวนสาเหตุ
                           - การตั้งเป้าหมายและกำหนดวิธีการแก้ไข
                           - การวัดผลการดำเนินงาน
                           - การรายงานและแถลงผลการดำเนินงาน
                           - Workshop          
                         เครื่องมือสำหรับช่วยสำหรับ Small Group
                         Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466,090-4649464 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา กลุ่มย่อย