ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) JSA

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารงานประจำวัน


การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

หลักการและเหตุผล
   ในการดำเนินงานของแต่ละองค์กรย่อมมีกระบวนการที่กำหนดขึ้นมาเฉพาะ และมีการกำหนดตำแหน่งงานขึ้นมาเพื่อทำให้ที่ให้กระบวนการนั้นๆบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ปัญหาของทุกองค์คือ ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งๆนั้นๆไม่ทราบว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำ หรือต้องควบคุมอะไร อย่างไร เพื่ออะไร จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการนั้นและกระบวนการถัดไป
   การบริหารงานประจำวัน คือเครื่องมือหนึ่งใน TQM ที่ทรงประสิทธิภาพทำให้แต่ละตำแหน่งสามารถวิเคราะห์ บริหารการทำงานในแต่ละตำแหน่งเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในกระบวนการถัดไป

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารงานประจำวัน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการบริหารงานประจำวัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                             กิจกรรม

09.00-12.00 น.    หลักการและแนวคิด 
                           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                           - ผังกระบวนการดำเนินงาน
                           - ภาระหน้าที่ของกระบวนการที่มีต่อลูกค้าภายใน
                           - SDCA และ PDCA เพื่อการบริหาร
                           - การมอบหมายงานและการตรวจสอบ
                         การบริหารงานประจำวัน
                           - ขั้นตอนการบริหารงานประจำวัน
                           - การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าภายใน  
                           - การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและดัชนีชี้วัด             
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การกำหนดผังกระบวนการปฏิบัติงาน
                           - การวิเคราะห์คุณภาพและจุดควบคุมของงาน
                           - การจัดทำบันทึกและการรายงานผล
                           - ระบบการรายงานความผิดปกติ
                           - การดำเนินการแก้ไขป้องกัน
                         เครื่องมือสำหรับช่วยการบริหารงานประจำวัน
                         Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา 5ส