ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

สถาบันฝึกอบรม การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)


การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

หลักการและเหตุผล
   ในการทำงานยุอมมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ การขจัดปัญหาและหาทางป้องกันจึงเป็นงานๆ หนึ่งที่หัวหน้างานทุกคนต้องทำ ในปัจจุบันแนวคิดการแก้ไขปัญหาของหัวหน้ามักมาจาก อารมณ์ ความรู้ที่พอมี และประสบการณ์ที่เคยพบ เป็นเกณฑ์สำหรับตัดสินใจแก้ไขปัญหา โดยไม่ได้มีการสืบสวนวิเคราะหาสาเหตุที่แท้จริงทำให้ปัญหานั่นๆยังคงอยู่เพราะไม่ได้ขจัดต้นตอของสาเหตุที่แท้จริงออกไป
   หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้หัวหน้างานเข้าใจหลักการและแนวทางของการคิดก่อนการตัดสินใจจัดการกับปัญหาโดยมีการนำเครื่องมือนักคิดต่างๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือสำหรับสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ดังนั้นหัวหน้างานทุกคนที่คิดว่าในการทำงานอาจจะมีปัญหาและต้องจัดการกับปัญหาจึงควรอบรมในหลักสูตรนี้เพื่อเสริมความรู้และทักษะให้สูงขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรืองานที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและความสำคัญของการคิดวิเคราะห์
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับการคิดวิเคราะห์
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและนำพาไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน

กำหนดการอบรม
เวลา                       กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00 น.   - ปัญหาและและความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหา
                          - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
                          - แนวคิดและหลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา
                           * การรวบรวมข้อมูลสำหรับการคิดวิเคราะห์
                           * การคิดวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ
                               + 5W1H (workshop)
12.00-13.00 น.  - พัก
13.00-16.30 น.       + Mind mapping (workshop)
                               + Fishbone Diagram (workshop)
                               + Tree Diagram (workshop)
                        - สรุปการบ้านเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำกิจกรรม

วันที่ 2
09.00-12.00 น.       + 5 whys (workshop)
                           * การประเมินประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
                           * การระบุประเด็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขจัดการ
12.00-13.00 น.  - พัก
13.00-16.30 น.  - WORKSHOP กิจกรรมกลุ่มคิดวิเคราะห์และนำเสนอ
                         - ปัญหาและอุปสรรคสำหรับการคิดวิเคราะห์
                         - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรม การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)