ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1 วัน

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 (Fifth edition 2015-09-15)

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 1วัน

การบริหารโครงการ ( Project Management )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

สถาบันฝึกอบรม การวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา


เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา

หลักการและเหตุผล
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาเพื่อจากปัญหามีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ปัญหาทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขหากองค์กรต้องการความสำเร็จ การแก้ไขปัญหาอาจมีแนวทางวิเคราะห์และแก้ไขได้หลายวิธีการ ผู้ที่รับผิดชอบในการแก้ไขโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้นำทุกระดับ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่เหมาะสมในสภาวการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่หรือเล็ก เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมนำไปสู่ความสำเร็จ
   หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา จึงออกแบบขึ้นมาโดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการในการแก้ไข การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการตัดสินใจ เพื่อนำไปสู่มาตรการกำหนดแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อนำไปสู่ตัดสินใจกำหนดแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอน และรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน

กำหนดการอบรม
เวลา                             กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00 น.      - ปัญหาคืออะไร, แนวคิดและมุมมองของการเกิดปัญหา
                             - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและรายละเอียดการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน
                             - คุณสมบัติของเครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิดสำหรับการแก้ไขปัญหา
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การกำหนดกรอบและขัวข้อสำหรับการแก้ไข
                             - การศึกษาและทำความเข้าใจสภาพของงานและการวางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญ
                             - WORKSHOP การศึกษาสภาพงาน/วางแผนรวบรวมข้อมูล
                             - สรุปการบ้านที่ต้องทำ

วันที่ 2
09.00-12.00 น.      - นำเสนอผลการรวบรวมข้อมูลและร่วมอภิปรายกลุ่มที่ 1-6
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - การระบุและตัดสินใจขัวข้อสำหรับการแก้ไขปัญหาและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
                             - WORKSHOP การตัดสินใจและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigqtraining.com
Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรม เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา