ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL AUDITS ISO14001:2015 2Day

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

ระเบียบสหภาพยุโรป ELV (End of life Vehicles)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง 1 วัน

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา Advance PDCA


เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA ขั้นสูง

หลักการและเหตุผล
   การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นสิ่งท้าทายสำหรับทุกองค์กร จากสภาพการณ์ในปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยหลายประการที่มีความแปรผันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน แต่ความสำเร็จก็ยังเป็นเป้าหมายที่องค์กรยังต้องการอยู่เพื่อผลกำไร และความอยู่รอด
   วงจร PDCA ได้รับการคิดค้นโดย Walter Shewhart และได้รับการเผยแพร่โดยปรมาจารย์ทางด้านการบริหารคุณภาพ Dr.Edward Deming ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและบางครั้งยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ วงจร เดมมิ่ง(Deming Cycle) ซึ่งเป็นเทคนิคในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จและเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกองค์กรนิยมนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จได้ ซึ่งผู้ที่ใช้จำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและวิธีการที่ถูกต้องจึงจะทำให้เกิดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพได้

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนของกระบวนการบริหารและการคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาสาเหตุที่รากเหง้า โดยใช้เครื่องมือที่เป็นระบบในการวิเคราะห์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน

กำหนดการอบรม
เวลา                         กิจกรรม

09.00-12.00 น.     ปัญหาและอุปสรรคของการประกอบธุรกิจ
                            แนวคิดและหลักการ PDCA
                              - การค้นหาปัญหา
                              - กำหนดหัวข้อปัญหา
                              - การกำหนดเป้าหมาย
                              - Workshop
12.00-13.00 น.    พัก
13.00-16.00 น.    แนวคิดและหลักการ PDCA (ต่อ)
                              - การสำรวจสภาพ และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
                              - กำหนดแผนการแก้ไขปรับปรุง
                              - การติดตามและตรวจสอบผล
                              - การสร้างมาตรฐานการทำงานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
                              - Workshop
                              - Q & A


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 อุดมศักดิ์
เบอร์ติดต่อ : 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา Advance PDCA