ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 2วัน + ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและกฏหมาย

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) AIAG & VDA 1st Issued June 2019 (fmea new version)

การวิเคราะห์ปัญหาด้วย W5 Image analysis

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 1 วัน

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบริหารเวลา Time management

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบริหารเวลา Time management


การบริหารเวลา
Time management

บทนำ
    คนเราทุกคนวันหนึ่งมีเวลาเท่ากันคือ 24 ชั่วโมงเท่านั้น เพียงแต่ว่าเราสามารถใช้ 24ชั่วโมงทำให้เกิดประโยชน์แก่เรา แก่งาน แก่ที่ทำงานได้มากน้อยแค่ หากเราใช้เวลาที่มีค่ากับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เวลาเหล่านั้นก็จะสูญเสียไปโดยไม่สามารถเรียกย้อนกลับคืนมาได้
 
   การบริหารเวลาคือการที่เราจะจัดการสิ่งต่าง ๆ ภายในเวลาที่มีอยู่ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ใช้เวลาให้น้อยที่สุดและก็ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ความหมายของการบริหารเวลาสำคัญอย่างไร คือถ้าเราบริหารเวลาที่มีอยู่ภายใต้เวลาจำกัดนี้ให้ดีก็จะทำให้เรามีเวลาเหลือมากขึ้น

ซึ่งเวลาเหลือมากขึ้นเราก็สามารถเอาไปทำกิจกรรมที่เราพอใจหรือเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้มากขึ้น ทำให้เราพบความสำเร็จที่เราต้องการได้มากขึ้น เป็นการลดความเครียดและความวิตกกังวลเพราะว่าเวลาที่เราทำงานไม่เสร็จมีงานค้าง ๆ มาก ก็จะเริ่มเกิดความเครียด ความวิตกกังวล เราใช้เวลาให้มีประโยชน์ใช้เวลาทำงานได้อย่างมีเป้าหมายมีแผนก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ เป็นเรื่องของความสำคัญของการบริหารเวลา

ข้อจำกัดด้านเวลามีผลกระทบกับการทำงาน
 
การจัดลำดับความสำคัญเพื่อการบริหารเวลามีการแบ่งแยกแกเป็น 4 ประเภทดังนี้
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการ ความจำเป็นและวิธีการในการบริหารเวลา
   2.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดทักษะ สามารถวิเคราะห์ วางแผนและประเมินผลการใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  บทนำ
                   - หลักการและแนวคิดพื้นฐาน “การบริหารเวลา”
                   - ความหมายของการบริหารเวลา
                   - ข้อจำกัดด้านเวลาที่มีผลกระทบต่อการทำงาน
                   - หลักและแนวคิดการบริหารเวลา
                    เทคนิคและวิธีการบริหารเวลา
                   - อุปสรรคสำหรับการบริหารเวลาที่มีประสิทธิผล
                   - ขั้นตอนการบริหารเวลา
                   - การจัดลำดับความสำคัญ
                   - Workshop
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30  - การวางแผนการทำงานที่มีเวลาจำกัด
                   - Workshop
                   - เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเวลา
                   - การติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพ
                  Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้
   - ใช้หลักการระดมสมองและการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการบริหารเวลา

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบริหารเวลา Time management