ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1 วัน

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leader ship)

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For ISO 45001:2018

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ (Lean Manufacturing System and Management) 2วัน

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ (Lean Manufacturing System and Management)


ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ
(Lean Manufacturing System and Management)

บทนำ
   ระบบการผลิตแบบลีนนั้นเป็นระบบที่มองเรื่องของการกำจัดความสูญเปล่า หรือกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ และบริการ (Non Value Added Activity) โดยเฉพาะความสูญเปล่า 7 + 1 ประการ (7+1 Wastes)
 
   ซึ่งการจะกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นนั้นระบบลีนจะใช้เครื่องมือ (Lean Tools) เข้าช่วยสนับสนุนเพื่อให้องค์กรบรรลุสู่ True North concept ของลีนซึ่งเป็นในทางอุดมคติ (Ideal State) คือ On demand immediate, One by one (Zero changeover), Zero Defect, Zero Waste and Lowest cost, Zero Accident เทคนิคหนึ่งของลีนในการกำจัดกิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม (Non Value Added) โดยเฉพาะความสูญเปล่าตัวร้ายอย่างสินค้าคงคลัง (Inventory) นั้น คือการใช้สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นภาพกว้างขององค์กร เพื่อดำเนินการปรับกระบวนการให้มีการไหลอย่างต่อเนื่อง (Flow) การผลิตที่มีการดึงงานโดยกระบวนการถัดไป (Pull) ตลอดจนการดำเนินการสู่ความสมบูรณ์แบบ (Perfection) ตามแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจถึงหลักการและแนวคิดของระบบการผลิตแบบลีนและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค/เครื่องมือลีน รวมถึงการออกแบบกระบวนการทีดีตั้งแต่ครั้งแรก
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจ ถึงขั้นตอนในการดำเนินการระบบลีนและเข้าใจความสูญเปล่า (7+1 Wastes) ที่เกิดขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

กำหนดการอบรม
วันที่ 1
09.00-12.00 น.    - หลักการสำคัญของการผลิต
                         - ประวัติของระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing History)
                         - ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System)
                         - ความหมายและแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Thinking)
                         - การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
                         - แนวคิดต้นทุน และกำไรของลีน
                         - 5 ขั้นตอนของการดำเนินการลีน (5 Steps of Lean)
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.30 น.    - ความสูญเปล่า 7+1 (7+1 Wastes) และ 3 MU
                         - Wastes Identification และ 3 Gen
                         - ผลที่ได้จากการทำลีน
                         - ความแตกต่างของการผลิตแบบดั้งเดิม และการผลิตแบบลีน
                         - Lean vs Six Sigma
วันที่ 2
09.00-12.00 น.     - สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)
                          - 5ส. และการจัดการสถานที่ปฏิบัติงาน (5S and Visual Factory)
                          - A3 Process Management
                          - Batch Production and One piece flow
                          - ทฤษฎีข้อจำกัด (Theory Of Constraints: TOC)
                          - การปรับเรียบสายการผลิตและเวลาแท็ค(Leveling Production and Takt Time)
                          - การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็ว (Quick Changeover)
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.30 น.    - การบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)
                         - การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness)
                         - ระบบดึง (Pull System)
                         - การป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke)
                         - ระบบคัมบัง (Kanban System)
                         - มาตรฐานการทำงาน (Standardized)
                         - การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)
                         - Q&A


รูปแบบการอบรม  :      บรรยาย /  ฝึกปฏิบัติ Workshop
สิ่งที่บริษัทที่เข้าอบรมต้องจัดเตรียม  :     
1.กระดาษ A0 4 ชุด
2.Flow Chart การผลิตสินค้า


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ (Lean Manufacturing System and Management)