ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2 วัน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา  การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 2 วัน


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance (TPM)
ทฤษฎี 2 วัน

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ  โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ เป็นต้น 
ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร
 
ความสูญเสีย 5 ประการของคน
 
ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
 
   TPM ที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคน มีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิผลในการลดความสูญเสียต่างๆ   ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการลดความสูญเสียจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ องค์กรในที่สุด
   โดยหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาแนวทางการนำ TPM ไปประยุกต์ใช้ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ สามารถนำไปขยายผลต่อได้
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถดำเนินงานในการทำ TPM และกิจกรรมในเสาหลักการดูแลรักษาด้วยตนเองใน 3 step แรกได้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมใน3 เสาหลัก คือ การศึกษาและฝึกอบรม,การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง,การดูแลรักษาเชิงวางแผนในTPMได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

          - ความจำเป็นที่ต้องทำ TPM
          - ความหมาย คำจำกัดความ และประวัติความเป็นมาของ TPM
          - ความสูญเสีย 16 ประการและแนวคิดในการทำ TPM  (Work shop หาความ
            สูญเสีย)
          - การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment
            Effectiveness: OEE
          - กิจกรรม 8 เสาหลัก (Pillar)
          - การดูแลรักษาด้วยตนเอง
              •    วัตถุประสงค์ของการดูแลรักษาด้วยตนเอง
              •    ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
              •    ความสามารถ 4 ประการของพนักงานคุมเครื่อง
              •    การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
              •    การตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
              •    การจัดทำแนวทางการทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่นเครื่องจักร
              •    องค์ประกอบ 3 ประการในการดูแลรักษาด้วยตนเอง
              •    การตรวจเพื่อผ่านแต่ละขั้นตอน
วันที่ 2
          - การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
              •    สาเหตุของความสูญเสียที่ไม่ลดลงเป็นศูนย์
              •    หลักการและแนวคิดการทำให้สูญเสียเป็นศูนย์
              •    ขั้นตอนการปรับปรุงเฉพาะเรื่องด้วย PDCA
              •    การวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis
              •    หลักการ 5 GEN เพื่อการวิเคราะห์ why-why
          - Work shop การวิเคราะห์โดยใช้ Why Why analysis
          - นำเสนอผลงาน
          - การดูแลรักษาเชิงวางแผน
              •    ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR
              •    การจัดระดับความสำคัญของเครื่องจักร
              •    การจัดทำแผนการดูแลรักษาเครื่องจักรตามเวลา
          - การศึกษาและฝึกอบรม
              •    6ขั้นตอนของET
          - ถาม-ตอบ

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60% Work 40%
   - ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิด


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 , 0954469644 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 2 วัน