ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

ระบบคัมบัง (Kanban System)

การเป็นครูฝึกอบรมภายใน (Train the Trainer)

เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL AUDITS ISO14001:2015 1Day

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
ระบบคัมบัง (Kanban System)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ระบบคัมบัง (Kanban System)


ระบบคัมบัง
(Kanban System)

บทนำ
 
   Inventory ถือเป็นความสูญเปล่าตัวการสำคัญในกระบวนการผลิต การผลิตตามความต้องการของลูกค้าจึงเป็นตัวควบคุมความสูญเปล่าที่เกิดจากสินค้าระหว่างการผลิต และสินค้าคงคลัง แต่การจะผลิตเฉพาะจำนวนที่ลูกค้าต้องการ สินค้าที่ต้องการ และในเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะสามารถช่วยในการลดการผลิตมากเกินความจำเป็น (Over Production) จนเกิดเป็นสินค้าคงคลัง (Inventory) ขึ้น

 
 
   ระบบการผลิตแบบดึง Pull Production System คือ ระบบที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงๆ ไม่ใช่เกิดจากการพยากรณ์ เป็นระบบที่เริ่มต้นจากลูกค้าดึงสิ้นค้าจากระบบเป็นขั้นตอนแรก หลังจากนั้นกระบวนการผลิตที่ถูกดึงสิ้นค้าไปจะเริ่มต้นไปดึงชิ้นงานจากกระบวนการก่อนหน้า ในเวลาที่ต้องการ และปริมาณที่ต้องการ เครื่องมือที่ใช้เป็นสัญญาณการสั่งผลิตนั้นคือ
 
ระบบคัมบัง (Kanban System) นั่นเอง ทำหน้าที่บอกให้พนักงาน ทำการผลิต โดยบอกทั้ง จำนวน  เวลา และสถานที่ที่จะส่ง ฯลฯ สัญญาณอาจอยู่ในรูปของแสง เสียง บัตรคัมบัง ภาชนะคัมบัง สื่ออิเลคโทรนิค Barcode ซึ่งสัญญาณที่ดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เข้าใจง่าย ไม่สับสน ,  มีข้อมูลอย่างเพียงพอ , ต้องเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติปราศจากคำสั่งใด ๆ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมสัมมนาเข้าใจแนวคิดระบบการผลิตแบบดึง
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมสัมมนาได้เข้าใจความหมาย หน้าที่ประโยชน์ และของคัมบัง
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเข้าใจหลักการคำนวณจำนวนคัมบังกฎของคัมบัง และประเภทของคัมบัง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
กำหนดการอบรม
08.30-12.00          - TPS/LEAN HOUSE
                            - แนวคิดระบบการผลิตแบบผลัก (Push Production System) และแบบดึง Pull System
                            - ความแตกต่างระหว่าง Push & Pull Production System
                            - การปรับเรียบการผลิต Leveling Production
                            - ความหมาย หน้าที่และประโยชน์ของคัมบัง
                            - ประเภทของคัมบังKanban และ ตัวอย่างของคัมบัง
                                •    ระบบคัมบังแบบ 1 Bin
                                •    ระบบคัมบังแบบ 2 Bin
                                •    ระบบคัมบังแบบ Multi Bin
 12.00-13.00         - พัก
 13.00-16.30         - กฎของคัมบังKanban
                            - การคำนวณจำนวนคัมบังKanban
                            - ขั้นตอนการสร้างคัมบังอย่างมีประสิทธิผล
                                  ขั้นตอนที่ 1 : วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
                                  ขั้นตอนที่ 2 : วิเคราะห์กำลังการผลิต
                                  ขั้นตอนที่ 3 : คำนวณหาจำนวนคัมบัง
                                  ขั้นตอนที่ 4 : คำนวณหา Run line
                             - Q&A

รูปแบบการอบรม  :      บรรยาย30% /  ฝึกปฏิบัติ Workshop 70%
สิ่งที่บริษัทที่เข้าอบรมต้องจัดเตรียม  :  โต๊ะสำหรับทำ Workshop 4 ชุด , กระดานสำหรับเขียนบรรยาย , เครื่องคิดเลข

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ระบบคัมบัง (Kanban System)