ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 2 วัน

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน


การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน
Preventive Maintenance

สภาพปัญหาที่พบ
   ในปัจจุบันเครื่องจักรได้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิต ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และโดยมากแล้วปริมาณของเครื่องจักรจะมากกว่าจำนวนของพนักงานซ่อมบำรุง ถ้าบริษัทขาดการจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดีจะทำให้เครื่องจักรมี การขัดข้องเสียหายบ่อย เครื่องจักรเดินได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และการส่งมอบสินค้า
 
   ทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนาระบบการบำรุงรักษาขึ้นมาแต่ละช่วงเวลาดังนี้
 
หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) เป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของการบำรุงรักษาซึ่งมีแนวคิดในการ สร้างระบบบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพตลอดช่วงอายุของเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายหลักคือ การเสียหายของเครื่องจักรเป็นศูนย์ (Zero Failure)
 
 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล
 
ตัวอย่างแผน PM

 
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการของ TPM และความสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้เรื่องการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกลับไป
 ประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง
จำนวนผู้เข้าอบรม :30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00   - ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา
                     - ความสำคัญของระบบการบำรุงรักษา
                     - โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษา
                     - ตัวชี้วัดระบบการบำรุงรักษา MTBF , MTTR
                     - สาเหตุของการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.00   - Work Shop การทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบ (เครื่องจักรจริง)
                     - Work Shop การแบ่งส่วนของเครื่องจักรด้วย 6 โมดุล
วันที่ 2
09.00-12.00   - ขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance
                             * เตรียมการและเก็บข้อมูล
                             * วิเคราะห์ข้อมูล
                             * กำหนดมาตรฐาน
                             * จัดทำแผน Preventive Maintenance
                             * ควบคุมและวัดผล
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.00   - Visual Control เพื่อการตรวจสอบเครื่องจักร
                     - Work Shop การทำแผน Preventive Maintenance
                     - นำเสนอแผน Preventive Maintenance
                     - Q&A

รูปแบบการอบรม
-บรรยาย 60%  Workshop40% 
-ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ชุด workshop ที่ทางสถาบันจัดเตรียมและฐานข้อมูลจริงที่องค์กรจัดเตรียมไว้

สิ่งที่โรงงานต้องเตรียม

- เครื่องจักรตัวอย่างเพื่อลงภาคปฏิบัติ เครื่องละ 6 - 8 คน(บ่ายวันที่1)
- อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ เช่น เศษผ้า ไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ด   เครื่องจักร เป็นต้น


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 095-4469446 กฤตติกา

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน