ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

Kaizen by Suggestion System

การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 1วัน

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน


การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน
Preventive Maintenance

สภาพปัญหาที่พบ
   ในปัจจุบันเครื่องจักรได้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิต ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และโดยมากแล้วปริมาณของเครื่องจักรจะมากกว่าจำนวนของพนักงานซ่อมบำรุง ถ้าบริษัทขาดการจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดีจะทำให้เครื่องจักรมี การขัดข้องเสียหายบ่อย เครื่องจักรเดินได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และการส่งมอบสินค้า
 
   ทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนาระบบการบำรุงรักษาขึ้นมาแต่ละช่วงเวลาดังนี้
 
หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive Maintenance) เป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของการบำรุงรักษาซึ่งมีแนวคิดในการ สร้างระบบบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพตลอดช่วงอายุของเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีเป้าหมายหลักคือ การเสียหายของเครื่องจักรเป็นศูนย์ (Zero Failure)
 
 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล
 
ตัวอย่างแผน PM

 
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการของ TPM และความสำคัญของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้เรื่องการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกลับไป
 ประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง
จำนวนผู้เข้าอบรม :30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00   - ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา
                     - ความสำคัญของระบบการบำรุงรักษา
                     - โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษา
                     - ตัวชี้วัดระบบการบำรุงรักษา MTBF , MTTR
                     - สาเหตุของการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.00   - Work Shop การทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบ (เครื่องจักรจริง)
                     - Work Shop การแบ่งส่วนของเครื่องจักรด้วย 6 โมดุล
วันที่ 2
09.00-12.00   - ขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance
                             * เตรียมการและเก็บข้อมูล
                             * วิเคราะห์ข้อมูล
                             * กำหนดมาตรฐาน
                             * จัดทำแผน Preventive Maintenance
                             * ควบคุมและวัดผล
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.00   - Visual Control เพื่อการตรวจสอบเครื่องจักร
                     - Work Shop การทำแผน Preventive Maintenance
                     - นำเสนอแผน Preventive Maintenance
                     - Q&A

รูปแบบการอบรม
-บรรยาย 60%  Workshop40% 
-ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ชุด workshop ที่ทางสถาบันจัดเตรียมและฐานข้อมูลจริงที่องค์กรจัดเตรียมไว้

สิ่งที่โรงงานต้องเตรียม

- เครื่องจักรตัวอย่างเพื่อลงภาคปฏิบัติ เครื่องละ 6 - 8 คน(บ่ายวันที่1)
- อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ เช่น เศษผ้า ไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ด   เครื่องจักร เป็นต้น


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 095-4469446 กฤตติกา

เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน