ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

การติดตามประเมินผลและการส่งเสริมการทำกิจกรรม QCC ( สำหรับหน่วยงานส่งเสริม )

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)

การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา  การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance (TPM)
ทฤษฎี 1 วัน

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ  โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ เป็นต้น 
ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร
 
ความสูญเสีย 5 ประการของคน
 
ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
 
   TPM ที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคน มีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิผลในการลดความสูญเสียต่างๆ   ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการลดความสูญเสียจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ องค์กรในที่สุด
   โดยหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาแนวทางการนำ TPM ไปประยุกต์ใช้ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ สามารถนำไปขยายผลต่อได้
 
วัตถุประสงค์

 
  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นในการทำกิจกรรมการ บำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนการติดตั้งระบบ TPM ในองค์กรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ ขึ้นไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.   - ความจำเป็นที่ต้องทำ TPM
                        - ความหมาย คำจำกัดความ และประวัติความเป็นมาของ TPM
                        - ความสูญเสีย 16 ประการและแนวคิดในการทำ TPM (Work shop หาความสูญเสีย)
                        - กิจกรรม 8 เสาหลัก (Pillar)
                         * การให้การศึกษาและฝึกอบรม (Education and Training)
                         * การดูแลรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) (Work shop หาข้อบกพร่อง)
 12.00-13.00 น.  - พัก
 13.00-16.30 น.   * การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement)
                         * การวางแผนดูแลรักษา (Planned Maintenance)
                         * ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environment)
                         * การรักษาคุณภาพ (Quality Maintenance)
                         * การควบคุมขั้นต้น (Initial Control)
                         * การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร  (Efficient Administration)
                        - ผลที่ได้จากการทำ TPM
                        - การดำเนินงาน TPM 12 ขั้นตอน
                        - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 , 0954469644 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )

Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com
Email :
info@bigqtraining.com

สถาบันฝึกอบรมสัมมนา การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน