ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY WHY ANALYSIS และหลักการ 3 GEN

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Good Manufacturing Practice ( GMP CODEX )

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

การออกแบบการทดลอง Design of Experiment : DOE

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
Logistic and Supply Chain

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Logistic and Supply Chain


Logistic and Supply Chain

หลักการและเหตุผล
   ระบบการผลิตในบริษัทมักจะมีระบบควบคุมการผลิต (Production Control System) ซึ่ง ระบบลีน หรือ
TPS ก็มักจะถูกนำมาใช้กับกรณีดังกล่าว ในช่วงแรกของการดำเนินการระบบลีน เราจะสนใจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องแบบ door-to-door แต่เมื่อเราพร้อมและต้องการปรับปรุงต้นน้ำของการจัดซื้อ และส่วนปลายน้ำของการจัดส่ง เรามักจะขยายขอบข่าย VSMของเราออกไป ทั้งข้างหน้า และข้างหลัง door-to-door ทั้งนี้เพื่อลดเวลาทั้งหมดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน รวมทั้งลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นอีกด้วย

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ความรู้หลักการ วิธีการดำเนินงานของ Logistic and Supply Chain
   2.เพื่อให้สามารถนำ VSM ที่มีอยู่ ขยายขอบข่ายออกไปทั้งต้นน้ำและปลายน้ำได้
   3.เพื่อให้สามารถประยุกต์สู่การปรับปรุงได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                 กิจกรรม

09.00-12.00     - Logistics ในนิยามทางธุรกิจ
                      - องค์ประกอบของระบบ Logistics และกิจกรรม Logistics
                      - การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain)
                      - การเชื่อมโยงกันระหว่าง Logistics and Supply Chain      
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.30     - การจัดหา และจัดซื้อ
                      - การจัดการสินค้าคงคลังในระบบ Logistics
                      - Technology เพื่อการขับเคลื่อน Logistics
                      - SCOR Model
                      - การวัดสมรรถนะ                                                      
                      - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา Logistic and Supply Chain