ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต

ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ (Lean Manufacturing System and Management) 1วัน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ANALYSIS

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย Why Why Analysis & Cause and Effect Diagram & W5 Image analysis

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,WEEE And REACH)

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)


กระบวนการแก้ปัญหาและติดตามงานด้วยกระดาษ A3
(A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)


หลักการ
   ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม แต่ปัญหาที่พบไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
 
   ปัจจุบันการแก้ไขปัญหามีรูปแบบแนวทางที่หลากหลาย เช่น

   ผู้ดำเนินการต้องเป็นผู้เลือกใช้แนวทางที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตุคือในทุกรูปแบบของการแก้ไขจะมีการประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารในการผลักดันให้เกิดประสิทธิผลที่ต้องการนั้นคือแนวคิดของ
 
   และในระหว่างหรือการแก้ไขติดตามปัญหาในทุกวิธีการก็ยังต้องมีการใช้บันทึกเพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผล A3 Report เป็นเครื่องมืออีกประเป็นหนึ่งที่ใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานให้อยู่ในรูปแบบกระดาษแผนเดียวทำให้ง่ายต่อการเข้าใจภาพรวมและง่ายต่อการรายงานผล
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาสามารถเขียนรายงาน  A3 ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 บทนำ
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                    - หน้าที่และเป้าหมายการทำงานในแต่ละหน่วยงาน
                    - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                    - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการต่างๆ
                    - A3 PROBLEM REPORT คืออะไร
                   กระบวนการแก้ไข 8 ขั้นตอน และรายงานผลโดยใช้ A3
                    1 ทำปัญหาให้ชัดเจน
                    2 แจกแจงรายละเอียดของปัญหา
                    3. กำหนดเป้าหมาย
                   - Workshop
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30  4. วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง
                    5. กำหนดการแก้ไข
                   - Workshop
                    6. ลงมือแก้ไข
                    7. ตรวจสอบผล
                    8. กำหนดมาตรฐาน
                 ตัวอย่างการเขียนรายงานโดยใช้ A3
                   - ตัวอย่างการเขียนรายงานรูปแบบต่างๆ
                   - Workshop : การเขียนรายงาน 
                   - Q&A

 รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ตั้งแต่ Step 1- Step 8 และการเขียนรายงานโดยใช้ A3
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)