ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

ขออภัยในปี 2555 ทาง BIGQ ของดการจัด Public Training

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-based safety ( BBS )

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

ระบบการผลิตแบบลีน และการจัดการ (Lean Manufacturing System and Management) 1วัน

เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)


การสร้างสายธารแห่งคุณค่า
(Value Stream Mapping VSM)

บทนำ
  
ในการดำเนินกิจกรรมการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้น จำเป็นที่จะต้องควบคุมเวลานำ (Lead time) ในกระบวนการผลิตให้อยู่ภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งสายธารแห่งคุณค่าทำให้สามารถมองเห็นภาพรวม (Big Picture) ของกระบวนการ การเชื่อมโยงการไหลของข้อมูล และวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า (Source of Waste) ซึ่งทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และยังเป็นขั้นตอนต้นๆ สำหรับการดำเนินการระบบลีนอีกด้วย
 
 
แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (VSM) เป็นเครื่องมือและเทคนิคที่สนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Strategy) ด้วยการแสดงลำดับขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า โดยแนวคิด สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Thinking) จะทำให้สามารถเข้าใจภาพรวมของกระบวนการ (Overall Process) จากมุมมองลูกค้าโดยมุ่งแนวทางปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานซึ่งทำให้สามารถระบุกิจกรรมไคเซ็นที่จำเป็นสำหรับการขจัดความสูญเปล่า ดังนั้น VSM จึงเป็น แนวทางที่ใช้จำแนกกิจกรรมที่สร้างคุณค่าเพิ่มและกิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่าโดยนำข้อมูลผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน (Current State) ที่ถูกแสดงด้วยเอกสารสำหรับกำหนดสถานะในอนาคต (Future State) หลังจากการปรับปรุง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจความหมาย และประโยชน์ของสายธารแห่งคุณค่า
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียน VSM
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาสามารถเขียน VSM Current และ Future State ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  - แนวคิดและขั้นตอนสำหรับการผลิตแบบลีน
                     - Value Stream คืออะไร?  และ ความหมายของคุณค่า (Value)
                     - ทำไมต้องทำผังสายธารคุณค่า (VSM)
                     - วิธีการวัด Lean Time
                     - Upstreamและ Downstream 
                     - 8 ขั้นตอนในการวาดแผนผังสายธารคุณค่า
                        1 เลือกสายธารคุณค่าเพื่อปรับปรุง
                        2 วาดรูปขั้นตอนของกระบวนการ และ สัญลักษณ์ต่างๆ
                        3 รวบรวมข้อมูลของกระบวนการและใส่ลงไปในกล่องกระบวนการ
                        4 วาดรูปคลังวัตถุดิบและคลังสินค้าสำเร็จรูป
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30     5 คำนวณเวลารอคอย
                        6 ลงไปในสายการผลิตและนับสินค้าคงคลังระหว่างผลิต (WIP) 
                        7 คำนวณเวลารอคอยอันเนื่องมาจาก WIP
                        8 คำนวณค่า Velocity Ratio
                    - การเขียน VSM Current State 
                    - Manufacturing Lead Time (MCT)
                    - การเขียน VSM Future State
                    - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30% Work 70%

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)