ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 1 วัน

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

การบริหารโครงการ ( Project Management )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา 6-Sigma


การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร

หลักการและเหตุผล
   Six Sigma เป็นเครื่องมือทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ ที่มุ่งลดความผันแปรของ Quality Characteristics ต่างๆ ที่สำคัญในผลิตภัณฑ์หลัก ให้อยู่ในเป้าหมายที่ต้องการ เพื่อสร้างความแตกต่างทางคุณภาพจากคู่แข่ง สุดท้ายก็มุ่งที่จะผลิตโดยปราศจากของเสีย และแน่นอนว่า Characteristics ที่ว่านั้นเกิดจากความผันแปรของปัจจัยในการผลิต ดังนั้นเครื่องมือย่อยในการดำเนินการนี้ คือพื้นฐานทางสถิติ สถิติขั้นกลาง และขั้นสูง โครงการ Six Sigma ในองค์กร จึงเป็นกลุ่มคนระดับ Supervisor, Manager ที่ต้องมีทั้งความรู้และทักษะทางสถิติ และทักษะในการแก้ไขปัญหา

วัตถุประสงค์
   1. Manager และ Supervisor ได้รู้และเข้าใจการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติขั้นต่างๆเข้ากับการแก้ไขปัญหา
   2. Manager และ Supervisor ได้รู้และเข้าใจว่าปัญหาแบบใดควรใช้วิธีการแบบ Six Sigma

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Committee, Facilitator, Div.Manager, Depart. Manager และ Supervisor

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25 - 30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                      กิจกรรม
   9.00-12.00              - ประวัติและประโยชน์ของ Six-Sigma
                                 - การบริหารเชิงระบบ (POSDCORB)
                                 - ปัญหา กับ Quality Characteristic
                                 - 5 ขั้นตอนของการดำเนินการ (DMAIC=PDCA) 
   12.00-13.00            - พัก
   13.00-16.30            - D-Define ปัญหา
                                - M-Measure การเก็บข้อมูลให้ตรงวัตถุประสงค์
                                - A-Analyze การวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล
                                - I-Improve การกำหนดมาตรการและการดำเนินการปรับปรุง
                                - C-Control การควบคุมให้ยั่งยืน
                                - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา 6-Sigma