ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001:2018

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 2 วัน

การติดตามประเมินผลและการส่งเสริมการทำกิจกรรม QCC ( สำหรับหน่วยงานส่งเสริม )

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
เทคนิคการวิเคราะห์ P-M Analysis เพื่อลดของเสีย ( Phenomenon Mechanism Analysis )

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์ P-M Analysis  เพื่อลดของเสีย ( Phenomenon Mechanism Analysis )


เทคนิคการวิเคราะห์ P-M Analysis  เพื่อลดของเสีย
( Phenomenon Mechanism Analysis )

บทนำ
“  เพื่อกำหนด  “ สภาพเครื่องจักรที่ไม่ก่อให้เกิดของเสีย ” โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ ของเสียสามารถป้องกันได้โดยการตรวจเช็คและวัดค่าสภาพเครื่องจักรตามกำหนดเวลา   และตรวจสอบว่าค่าที่วัดได้อยู่ในพิกัดที่กำหนดการคาดคะเนการเกิดของเสีย ทำโดยการดูแนวโน้มค่าที่วัดได้ และสร้างมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า  ”
 
ของเสีย (Quality Defect) คือ คุณสมบัติที่อยู่นอกเหนือจากพิกัดที่กำหนด (Specified Range)
 


P-M Analysis [Phenomenon Mechanism Analysis]
   เป็นวิธีการวิเคราะห์ ซึ่งเกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์มุ่งเน้นทำความกระจ่างชัดของกลไกการเกิดของปรากฎการณ์ และการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้น
 
 

ความจำเป็นของการใช้ P-M Analysis
การใช้  P-M Analysis  คือการกำจัดกลไกหรือเงื่อนไขบางส่วน  จะที่ส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพ  ซึ่งเป็นลักษณะการปรับปรุงแบบรักษาสภาพที่ไม่นำไปสู่การเกิดของเสีย  ส่วนใหญ่นำไปวิเคราะห์และแก้ไขสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาแบบเรื้อรัง
 
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาของเสียโดยใช้ P-M Analysis (Phenomenon Mechanism Analysis)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   บทนำ
                      - ของเสียและรูปแบบของเสีย
                      - สาเหตุและกลไกการเกิดของเสีย
                     P-M analysis 
                      -  แนวคิดการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของ PM analysis 
                      -  ขั้นตอนการวิเคราะห์  PM analysis
                         1.นำปรากฏการณ์มาตีแผ่ออกจนทำให้หมดข้อสงสัย                                                 
                         2. การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงกายภาพ
                         3. กำหนดสภาวะเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์
                      -  Work Shop
12.00-13.00    พัก
13.00-16.00       4. ศึกษาความเกี่ยวข้องกันของปัจจัยนำเข้าของการผลิต (4Ms)
                         5.พิจารณาสภาพที่ควรจะเป็น(ใช้ค่ามาตรฐาน)
                         6. กำหนดวิธีการตรวจสอบ
                         7.ค้นหาจุดบกพร่อง
                         8.ปรับปรุงให้กลับสู่สภาพเดิม ดูแลรักษาสภาพ
                      -  Work Shop
                      - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้หลักการระดมสมองร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม


สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466,090-4649464 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา เทคนิคการวิเคราะห์ P-M Analysis  เพื่อลดของเสีย ( Phenomenon Mechanism Analysis )