ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพอบรม ISO 9001:2008

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การบำรุงรักษาคุณภาพ Quality Maintenance : TPM

หลักสูตรฝึกอบรม บำรุงรักษาคุณภาพ :TPM


การบำรุงรักษาคุณภาพ :TPM
( Quality Maintenance :TPM )

หลักการและเหตุผล
   การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (QM)เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมามีคุณภาพดี การควบคุมคุณภาพโดยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่อาจสามารถแก้ไขปัญหาของเสียได้ ซึ่งจากแนวความคิดของการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ จะดำเนินการโดยการป้องกันปัญหาเรื่องคุณภาพซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเครื่องจักร อุปกรณ์ และกระบวนการผลิต โดยการรวมกิจกรรมการประกันคุณภาพ ( Quality Assurance ) และ กิจกรรมการจัดการอุปกรณ์ (Equipment Management ) เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของสินค้า กับ เงื่อนไขของการผลิต ความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ และวิธีการทำงาน เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการควบคุมที่ต้นเหตุเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาคุณภาพถ้าสามารถกำหนดเงื่อนไข หรือ ความสัมพันธ์ข้างต้นได้แล้ว ก็จะสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงานสำหรับเครื่องจักร / อุปกรณ์ที่ไม่ผลิตของเสีย ( Defect-free Equipment ) ได้ เพื่อที่จะใช้ควบคุม / ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขนั้นๆ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ ผู้ที่ดำเนินการในเรื่องนี้จำเป็นต้องเข้าใจหลักการและวิธีการที่ถูกต้องจึงจะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิผลได้

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและหลักการ การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance ของ TPM
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                  กิจกรรม

       9.00 - 12.00         - แนวคิด และ หลักการของ TPM
                                  - การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ Quality Maintenance ในกิจกรรม TPM
                                  - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ Quality Maintenance
                                  - การระบุคุณลักษณะด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
                                  - 5 ขั้นตอนสู่การดำเนินกิจกรรม Quality Maintenance
                                      * กำหนดเงื่อนไขของเครื่องจักรโดย Characteristic Matrix  และการจัดทำมาตรฐาน
                                  - Work Shop
      12.00 - 13.00        - พัก
      13.00 - 16.00            * การดำเนินการควบคุมและรักษาเงื่อนไขให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด
                                      * การตรวจสอบและวัดผลเงื่อนไขที่กำหนดตามระยะเวลาที่เหมาะสม
                                      * ทำนายความเป็นไปได้ของการเกิดปัญหาคุณภาพที่อาจเกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์การ
                                         เปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขที่กำหนด
                                      * กำหนดมาตรการแก้ไข / ป้องกันของปัญหาคุณภาพ
                                  -  Q & A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรม Quality Maintenance:TPM