ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 2วัน

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 ,Halogen Free And REACH)

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS & Cause and Effect Diagram

เทคนิคการผลิตสู่การทำของเสียเป็นศูนย์(Zero Defect ZD)

เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

เทคนิคการควบคุมการใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง (Maintenance cost control techniques)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)


การผลิตแบบทันเวลาพอดี
(Just In Time : JIT)

บทนำ
   เนื่องจากการผลิตในลักษณะแบบดั้งเดิม จะมีความเข้าใจว่า การผลิตออกมาทีละมากๆ จะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ได้ เช่น ปัญหาเครื่องจักร ปัญหาการเรียกวัตถุดิบ ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาความไม่สม่ำเสมอของOrder จึงทำให้เกิดการเพิ่มอัตราการทำงานของเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน อย่างผิดๆ โดยจะเน้นที่การเพิ่มกำลังการผลิต โดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นของลูกค้า ที่ต้องการใช้ จึงมีการผลิตออกมาเป็นสต็อกทีละมากๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบ ดังต่อไปนี้ คือ
- เอา  PART  หรือวัตถุดิบไปใช้ก่อนเวลาอันสมควร
- เสียค่าพลังงานต่าง ๆ เช่น ค่าไฟ , ค่าแอร์ , ค่าน้ำมัน
- เพิ่ม  PALLET  ภาชนะที่ใช้ในการจัดเก็บ PART
- เพิ่ม โฟล์คลิฟท์ ,รถไฟฟ้า ในการขนถ่ายวัสดุ
- ต้องจัดพื้นที่ใหม่สำหรับวางชิ้นงาน หรือเป็น  STORE
- เครื่องมือและ พนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อการควบคุม  STOCK
- คุณภาพของสินค้าลดลง เนื่องจากต้องผลิตเก็บไว้นานๆ 

    จากผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายก่อนเวลาที่จำเป็น เสมือนกับการที่จะต้องเสียเงิน เสียดอกเบี้ยก่อนล่วงหน้า ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ในการควบคุมกระบวนการผลิตมาใช้ในการบริหาร เพื่อที่จะลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้ต่ำที่สุด ซึ่งระบบที่เหมาะสมที่สุด นั่นก็คือ " ระบบการผลิตแบบ JUST IN TIME

   ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี JIT (Just in Time) จัดว่าเป็นแนวคิดหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตที่แพร่หลายอย่างยิ่งของระบบการจัดการการผลิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งถูกขยายความเป็นระบบ Lean Manufacturing และก่อให้เกิดแนวคิด Mass Customization ในเวลาต่อมา แนวคิดของ JIT มุ่งที่จะขจัดความสูญเสีย หรืองานที่ไม่เพิ่มคุณค่าซึ่งแฝงอยู่ในกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสินค้าคงคลังที่ไม่เหมาะสม ด้วยการปรับระบบการผลิตให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด ที่มีความต้องการหลากหลายได้เป็นอย่างดี ผ่านแนวความคิดที่ว่า “ผลิตเฉพาะของที่ต้องการ ในปริมาณที่ต้องการ และในเวลาที่ต้องการ” รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นของระบบคุณภาพในทุกกระบวนการ โดยการสร้างมาตรฐานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจความหมาย และแนวคิดของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจเทคนิคการนำไปดำเนินการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อลดความสูญเปล่า  

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00     บทนำ
                        - หลักการสำคัญของการผลิต
                        - ความหมายและแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Thinking)
                        - 5 ขั้นตอนของการดำเนินการลีน (5 Steps of Lean)
                        - ความสูญเปล่า 7+1 (7+1 Wastes) และ 3 MU
                      การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
                        - แนวคิดและความสำคัญของ Just in Time (JIT)
                        - ขั้นตอนการจัดทำระบบ Just in Time(JIT)
                        - การปรับเรียบการผลิต (Leveled Production)
                        - ระบบดัน (Push System) และระบบดึง  (Pull System)
12.00-13.00      - พัก
13.00-16.30      - กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง(Continuous Flow Processing)
                        - รอบเวลามาตรฐาน (Takt Time)
                        - การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation)
                        - การกำหนดมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)
                        - Work Shop
                        - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60%  Workshop 40% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด workshop ที่ทางวิทยากรได้จัดเตรียมไว้เป็นกลุ่ม

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)