ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

ผู้นำยุกต์ใหม่หัวใจสู่ความสำเร็จ

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

การตรวจประเมินภายใน การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Internal Audit Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การสอนงานและการชี้แนะสำหรับหัวหน้างาน (Trainine & Coaching For Leader) 2 วัน

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)


การผลิตแบบทันเวลาพอดี
(Just In Time : JIT)

บทนำ
   เนื่องจากการผลิตในลักษณะแบบดั้งเดิม จะมีความเข้าใจว่า การผลิตออกมาทีละมากๆ จะช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ได้ เช่น ปัญหาเครื่องจักร ปัญหาการเรียกวัตถุดิบ ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาความไม่สม่ำเสมอของOrder จึงทำให้เกิดการเพิ่มอัตราการทำงานของเครื่องจักร และเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน อย่างผิดๆ โดยจะเน้นที่การเพิ่มกำลังการผลิต โดยไม่คำนึงถึงความจำเป็นของลูกค้า ที่ต้องการใช้ จึงมีการผลิตออกมาเป็นสต็อกทีละมากๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบ ดังต่อไปนี้ คือ
- เอา  PART  หรือวัตถุดิบไปใช้ก่อนเวลาอันสมควร
- เสียค่าพลังงานต่าง ๆ เช่น ค่าไฟ , ค่าแอร์ , ค่าน้ำมัน
- เพิ่ม  PALLET  ภาชนะที่ใช้ในการจัดเก็บ PART
- เพิ่ม โฟล์คลิฟท์ ,รถไฟฟ้า ในการขนถ่ายวัสดุ
- ต้องจัดพื้นที่ใหม่สำหรับวางชิ้นงาน หรือเป็น  STORE
- เครื่องมือและ พนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อการควบคุม  STOCK
- คุณภาพของสินค้าลดลง เนื่องจากต้องผลิตเก็บไว้นานๆ 

    จากผลต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายก่อนเวลาที่จำเป็น เสมือนกับการที่จะต้องเสียเงิน เสียดอกเบี้ยก่อนล่วงหน้า ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นโดยไม่จำเป็น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ในการควบคุมกระบวนการผลิตมาใช้ในการบริหาร เพื่อที่จะลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้ต่ำที่สุด ซึ่งระบบที่เหมาะสมที่สุด นั่นก็คือ " ระบบการผลิตแบบ JUST IN TIME

   ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี JIT (Just in Time) จัดว่าเป็นแนวคิดหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตที่แพร่หลายอย่างยิ่งของระบบการจัดการการผลิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งถูกขยายความเป็นระบบ Lean Manufacturing และก่อให้เกิดแนวคิด Mass Customization ในเวลาต่อมา แนวคิดของ JIT มุ่งที่จะขจัดความสูญเสีย หรืองานที่ไม่เพิ่มคุณค่าซึ่งแฝงอยู่ในกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสินค้าคงคลังที่ไม่เหมาะสม ด้วยการปรับระบบการผลิตให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด ที่มีความต้องการหลากหลายได้เป็นอย่างดี ผ่านแนวความคิดที่ว่า “ผลิตเฉพาะของที่ต้องการ ในปริมาณที่ต้องการ และในเวลาที่ต้องการ” รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นของระบบคุณภาพในทุกกระบวนการ โดยการสร้างมาตรฐานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจความหมาย และแนวคิดของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจเทคนิคการนำไปดำเนินการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อลดความสูญเปล่า  

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00     บทนำ
                        - หลักการสำคัญของการผลิต
                        - ความหมายและแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Thinking)
                        - 5 ขั้นตอนของการดำเนินการลีน (5 Steps of Lean)
                        - ความสูญเปล่า 7+1 (7+1 Wastes) และ 3 MU
                      การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)
                        - แนวคิดและความสำคัญของ Just in Time (JIT)
                        - ขั้นตอนการจัดทำระบบ Just in Time(JIT)
                        - การปรับเรียบการผลิต (Leveled Production)
                        - ระบบดัน (Push System) และระบบดึง  (Pull System)
12.00-13.00      - พัก
13.00-16.30      - กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง(Continuous Flow Processing)
                        - รอบเวลามาตรฐาน (Takt Time)
                        - การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation)
                        - การกำหนดมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)
                        - Work Shop
                        - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60%  Workshop 40% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด workshop ที่ทางวิทยากรได้จัดเตรียมไว้เป็นกลุ่ม

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)