ISO9001 ISO14001 ISO/TS16949 AS9100 Lean 5ส KPI PDCA KAIZEN Why-Why Analysis QC-7 Tools Job Instruction (TWI-JI) Job Method (TWI-JM) Job Relations (TWI-JR) 7 Wastes Visual Management QCC MBO TQM TPM MSA SPC APQP FMEA PPAP

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)

การปรับเปลี่ยนรุ่นการผลิตเร็วด้วยเทคนิค Single Minute Exchange of Die (SMED)

จิตสำนึกคุณภาพ Quality Awareness

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

หลักสูตรอบรมเทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา Bigqtraining.com

ดูลิงค์ทั้งหมด

  
การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)


การผลิตแบบทันเวลาพอดี
(Just In Time : JIT)

หลักการและเหตุผล
   ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี JIT (Just in Time) จัดว่าเป็นแนวคิดหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตที่แพร่หลายอย่างยิ่งของระบบการจัดการการผลิตในยุคปัจจุบัน ซึ่งถูกขยายความเป็นระบบ Lean Manufacturing และก่อให้เกิดแนวคิด Mass Customization ในเวลาต่อมา แนวคิดของ JIT มุ่งที่จะขจัดความสูญเสีย หรืองานที่ไม่เพิ่มคุณค่าซึ่งแฝงอยู่ในกระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับสินค้าคงคลังที่ไม่เหมาะสม ด้วยการปรับระบบการผลิตให้มีความยืดหยุ่นเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด ที่มีความต้องการหลากหลายได้เป็นอย่างดี ผ่านแนวความคิดที่ว่า “ผลิตเฉพาะของที่ต้องการ ในปริมาณที่ต้องการ และในเวลาที่ต้องการ” รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นของระบบคุณภาพในทุกกระบวนการ โดยการสร้างมาตรฐานและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจความหมาย และแนวคิดของระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจเทคนิคการนำไปดำเนินการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อลดความสูญเปล่า  

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                กิจกรรม
  9.00 – 12.00           - แนวคิดและความสำคัญของ Just in Time (JIT)
                                 - ขั้นตอนการจัดทำระบบ Just in Time(JIT)
                                 - การปรับเรียบการผลิต (Leveled Production)
                                 - ระบบดัน (Push System) และระบบดึง (Pull System)
12.00 – 13.00               พัก
13.00 – 16.30           - กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Flow Processing)
                                 - รอบเวลามาตรฐาน (Takt Time)
                                 - การควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ (Autonomation)
                                 - การกำหนดมาตรฐานการทำงาน (Standardized Work)
                                 - Work Shop
                                 - Q&A

สิ่งที่เราจัดเตรียมให้
- เอกสารสำหรับการฝึกอบรมสำหรับทุกท่าน
- ใบรับรองสำหรับผู้ผ่านการประเมิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

เบอร์ติดต่อ : 089-9993466 Fax : 034973518
เว็บไซต์ :
www.bigqtraining.com Email : info@bigqtraining.com

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time : JIT)